ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการพระเจ้า บทที่ 129 “พระเยซูเรียกผู้กังวลใจ”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 98 : 4 – 8
เพลงนมัสการ บทที่ 3 “เชิญก้มกราบกษัตริย์ทรงรัศมีเบื้องบน”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ โคโลสี ( Colossians ) 1 : 12 – 14
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า มัทธิว (Matthews) 15 : 21 – 28
เพลงนมัสการ บทที่ 141 “ข้าฯยินสำเนียงผู้ไถ่ ”
เทศนา เรื่อง “เสียงแห่งความเชื่อจากคนชายขอบ”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย ลูกา ( Luke ) 12 : 32 – 34
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 48 “ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก” (ข้อ 1,4)
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล