คริสตจักรธรรมประทีป

คริสตจักรธรรมประทีป

ข้อมูลทั่วไป

 

ที่ตั้ง คริสตจักรธรรมประทีป 20 ธนุษย์พงษ์ ต.หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-304019 แผนที่ คลิกเปิดแผนที่

 

ผู้อภิบาล

ศิษยาภิบาล ศจ.ธนิต โอศิริไพบูลย์

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ครูศาสนาสุภาพร ญาณสาร

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล ครูศาสนาวิทวัส ธรรมมา

 

ผู้ร่วมพันธกิจ

ศจ. (เกียรติคุณ) เจษฎา ฐิติจำเริญพร

ศจ.วิลเลียม เจ. โยเดอร์

ศจ.ดร.ณรงค์ ทองสุข

คศ.หฤทัย ตนานนท์

 

ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักร

ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี

 

เจ้าหน้าที่คริสตจักร

ผู้จัดการสำนักงานคริสตจักร คุณอนุสรณ์ ตนานนท์

เลขานุการสำนักงานคริสตจักร นางสาวอาทิตยา คำลาพิช

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทำความสะอาด นางวิมล จำปาเกตุ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ นายอารี ไชยธิ


อาคารพระวิหารคริสตจักร

อาคารธรรมประทีปพัฒนา (ซ้าย)
อาคารวัฒนวงศ์ (ขวา)

   

พิมพ์ อีเมล