ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020

กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการพระเจ้า บทที่ 177 “ขอท่านดังผู้เลี้ยงแกะจูงข้าฯ”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 134 : 1 – 3
เพลงนมัสการ บทที่ 32 “โลกนี้ของพระบิดา”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ เอเฟซัส ( Ephesians ) 1 : 7 – 9
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า  ยรม.(Jeremiah) 29:11–13, รม. (Romans) 12 : 1–2
เพลงนมัสการ บทที่ 266 “ขอบคุณพระเจ้าผู้ชี้ทางบริการ”
เทศนา เรื่อง “แผนการของพระเจ้า”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
พิธีบัพติศมา
พิธีรับคริสตสมาชิกจากต่างคริสตจักร
มอบถวาย กิจการฯ ( Acts. ) 20 : 35
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 297 “ขอพระบิดาประทานพระพร”
*พิธีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
*กิจกรรมวันแม่
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล