ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020

กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการพระเจ้า บทที่ 149 “อย่างตัวข้าฯ นี้มาเฝ้าทรงธรรม์”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 89 : 1 – 2, 5 – 6
เพลงนมัสการ บทที่ 209 “แสนสุขสันต์วันประชุมนี้”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ ยอห์น ( John ) 3 : 16 – 17
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า มัทธิว ( Matthews ) 18 : 21 – 35
เพลงนมัสการ บทที่ 285 “ในสายพระเนตรขององค์พระเจ้า”
เทศนา เรื่อง “จงให้อภัยซึ่งกันและกัน”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย สุภาษิต ( Proverb ) 11 : 24 – 25
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
เพลงเตรียมใจเข้าสู่พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ บทที่ 231 “องค์พระคริสต์เจ้าข้าฯ ภาวนา”
พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 298 “พระเจ้าเป็นความรัก”
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล