ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2020

กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการพระเจ้า บทที่ 282 “เมืองไทยของเรางดงามตระการ”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 48 : 1, 9 – 11
เพลงนมัสการ บทที่ 29 “เชิญองค์ราชาเกรียงไกร”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ โคโลสี ( Colossians ) 1 : 12 – 14
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า ลูกา ( Luke ) 8 : 4 – 15
เพลงนมัสการ บทที่ 233 “เชิญประชามาสาธุการ”
เทศนา เรื่อง “ชีวิตที่เกิดผล”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย โรม ( Romans ) 12 : 1 – 2
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 158 “ข้าฯ ขอดำเนินชิดองค์พระเจ้า” (ข้อ 1 และ 4)
พิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล