ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2020

กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการพระเจ้า บทที่ 141 “ข้าฯยินสำเนียงผู้ไถ่”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 66 : 1 – 4
เพลงนมัสการ บทที่ 5 “เชิญมาสรรเสริญพระองค์ยิ่งใหญ่เกรียงไกรทรงสร้างโลกเรา”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ สดุดี ( Psalm ) 85 : 1 – 2
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า โยชูวา ( Joshua ) 1 : 1 – 18
เพลงนมัสการ บทที่ 181 “ลุกขึ้นเถิดศิษย์พระเยซู”
เทศนา เรื่อง “ขอเพียงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
พิธีแต่งตั้งคณะธรรมกิจ และคณะมัคนายกชุดใหม่เข้าประจำการ
มอบถวาย 2 โครินธ์ ( 2 Corinthian ) 9 : 6 – 8
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 267 “จงเดินไปเถิดปวงชนคนของพระคริสต์เจ้า” (ข้อ 1)
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล