ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2020

ศาสนาจารย์ ผู้ร่วมอภิบาล และคณะนักร้องเดินเข้าสู่พระวิหาร
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการพระเจ้า โดยคณะนักร้องคริสตจักรฯ
กล่าวต้อนรับ
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 150 : 1 – 6
เพลงนมัสการ บทที่ 12 “มาเถิดคริสเตียนร้องเพลง”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ 1 เปโตร ( 1 Peter ) 1 : 18 – 21
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
เพลงสรรเสริญพระเจ้า โดย “คณะนักร้องคริสตจักรฯ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า มัทธิว ( Matthews ) 13 : 1 – 18
เพลงนมัสการ บทที่ 275 “กิจการพระเจ้าได้เริ่มต้นไว้นั้น”
เทศนา เรื่อง “พื้นที่ซึ่งหว่านลง”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย มาลาคี ( Malachi ) 3 : 10
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 302 “ปวงข้าฯ สาวกน้อมอัญชลีท่านนา”
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล