ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2020

กล่าวต้อนรับ
เพลงนมัสการ บทที่ 125 “ขอเปิดดวงตาข้าฯ เห็นสว่าง”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 96 : 1 – 4
เพลงนมัสการ บทที่ 14 “โอ พระบิดาเจ้าเวลาเช้าเฝ้าพระองค์”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ เอเฟซัส ( Ephesians ) 1 : 7 – 10
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า มัทธิว ( Matthews ) 10 : 26 – 33
เพลงนมัสการ บทที่ 205 “เมื่อเราเดินตามพระเจ้า”
เทศนา เรื่อง “การรักษาพันธสัญญา”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ครอบครัวคริสเตียน และสันติภาพของโลก
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย มัทธิว ( Matthews ) 6 : 19 – 21
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 185 “จงเดินไปด้วยพลัง” (ข้อ 1, 3)
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

 

พิมพ์ อีเมล