ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2020

กล่าวต้อนรับ
เพลงนมัสการ บทที่ 270 “เชิญท่านทั้งหลายทั้งหญิงและชายเข้ามาเถิด”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 34 : 1 – 3
เพลงนมัสการ บทที่ 30 “โอ พระบิดาเจ้า ล้นเกล้าฯโปรดอวยพร”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ สดุดี ( Psalms ) 32 : 3 – 5
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า อพยพ ( Exodus ) 19 : 1 – 8
เพลงนมัสการ บทที่ 207 “ข้าฯ ยึดมั่นในคำสัญญาขององค์พระคริสต์”
เทศนา เรื่อง “การรักษาพันธสัญญา”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ครอบครัวคริสเตียน และสันติภาพของโลก
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย ลูกา ( Luke ) 21 : 1 – 4
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 294 “สถิตในข้าเถิดหนาพระองค์”
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
การประชุมคณะสัปปุรุษ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 (ปีที่ 25) ปี ค.ศ. 2020

 

 

พิมพ์ อีเมล