ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

ดนตรีบรรเลงเพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ
กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ บทที่ 270 “เชิญท่านทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายเข้ามาเถิด”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 92 : 1 – 4
เพลงนมัสการ บทที่ 209 “แสนสุขสันต์วันประชุมนี้”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
 ประกาศการอภัยโทษ โคโลสี ( Colossians ) 1 : 12 – 14
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า 1 ยอห์น ( 1 John) 1 : 1 – 4
เพลงนมัสการ บทที่ 130 “องค์พระเยซูทรงยืนอยู่”
เทศนา เรื่อง “การสัมผัสพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย ลูกา ( Luke ) 12 : 29 – 31
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 302 “ปวงข้าฯสาวกน้อมอัญชลีท่านนา”
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร

 

พิมพ์ อีเมล