ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021

ดนตรีบรรเลงเพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ
กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ บทที่ 102 “จงชื่นใจยินดีเมื่อผู้ไถ่เสด็จมา”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 63 : 1 – 4
เพลงนมัสการ บทที่ 97 “วันนี้พระคริสต์คืนชีวี”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
 ประกาศการอภัยโทษ โรม ( Romans ) 5 : 8 – 9
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
เพลงสรรเสริญพระเจ้า “คณะนักร้องคริสตจักรธรรมประทีป”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า ยอห์น ( John) 20 : 1 – 10
เพลงนมัสการ บทที่ 100 “รังสีความยิ่งใหญ่”
เทศนา เรื่อง “พระองค์ทรงหายไปไหน”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย โรม ( Romans ) 6 : 22 – 23
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
เพลงเตรียมใจเข้าสู่พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ บทที่ 226 “เชิญเรามารับอาหารทิพย์ด้วยใจถ่อม”
พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 298 “พระเจ้าเป็นความรัก”
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร

 

พิมพ์ อีเมล