ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021

ดนตรีบรรเลงเพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ
กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ บทที่ 78 “เดชาและยศศักดิ์บวร”
อารัมภบทธรรม เศคาริยาห์ (Zechariah) 9 : 9
เพลงนมัสการ บทที่ 81 “สรรเสริญพระฤทธิ์พระเยซูคริสต์”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
 ประกาศการอภัยโทษ มีคาห์ ( Micah ) 7 : 18 – 19
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
เพลงสรรเสริญพระเจ้า "คณะนักร้องคริสตจักร"
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า ยอห์น ( John) 12 : 12 – 16
เพลงนมัสการ บทที่ 91 “ควรหรือพระต้องทนแบกกางเขน”
เทศนา เรื่อง “วันอาทิตย์ทางตาลในแผนการของพระเจ้า”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย 2 โครินธ์ ( 2 Corinthians ) 9 : 6 – 8
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 297 “ขอพระบิดาประทานพระพร”
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
การประชุมสัปปุรุษคริสตจักรฯ (การเลือกตั้ง ผป. – มน.)

 

พิมพ์ อีเมล