ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

ดนตรีบรรเลงเพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ
กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ บทที่ 83 “องค์พระคริสต์ทรงเป็นเจ้าแห่งชีวี"
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 57 : 9 – 11
เพลงนมัสการ บทที่ 26 “องค์พระเยซูข้าฯเจ้าเยินยอพระนาม”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
 ประกาศการอภัยโทษ ฮีบรู ( Hebrews) 5 : 7 – 9
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า  ยอห์น ( John) 3 : 16 – 21
เพลงนมัสการ บทที่ 88 “เมื่อเพ่งกางเขนอัศจรรย์ที่ปลง”
เทศนา เรื่อง “ถ่อมใจ รับใช้ เชื่อฟัง”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย เอเฟซัส ( Ephesians ) 5 : 20
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 237 “พระพรหลั่งดั่งสายฝนชื่นฉ่ำ” (ข้อ 1 )
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล