ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

ดนตรีบรรเลงเพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ
กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ บทที่ 38 “ในการทดลองของโลกอันวุ่นวาย”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 47 : 6 – 7
เพลงนมัสการ บทที่ 210 “โอ ผู้มีใจเปรมปรีดิ์”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
 ประกาศการอภัยโทษ เอเฟซัส ( Ephesians ) 1 : 7 – 10
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า  ยอห์น ( John) 3 : 16 – 21
เพลงนมัสการ บทที่ 208 “เหตุใดพระเจ้าประทานพระคุณ”
เทศนา เรื่อง “ชีวิตใหม่ในพระคริสต์”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย มาลาคี ( Malachi ) 3 : 10
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 297 “ขอพระบิดาประทานพระพร”
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล