ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

ดนตรีบรรเลงเพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ
กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ บทที่ 131 “ใครเหน็ดเหนื่อยจงมาหาเรา”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 92 : 1 – 4
เพลงนมัสการ บทที่ 215 “วันนี้วันสันติสุข”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ โรม ( Romans ) 3 : 23 – 25
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า ยอห์น ( John) 2 : 13 – 22
เพลงนมัสการ บทที่ 219 “รักมอบถวายพระคริสต์”
เทศนา เรื่อง “กำจัดจุดอ่อน”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย สุภาษิต ( Proverb ) 3 : 9 – 10
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
เพลงเตรียมใจเข้าสู่พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ บทที่ 225 “ขนมปังนี้เปรียบดังอินทรีย์เรา”
พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 298 “พระเจ้าเป็นความรัก”
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล