ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021

ดนตรีบรรเลงเพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ “คณะนักดนตรี คจ.ธรรมประทีป”
ขบวนผู้มีส่วนร่วมในพิธีนมัสการเข้าประจำที่
จุดเทียน เพื่อแสดงถึงการทรงสถิตอยู่ด้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้า
กล่าวต้อนรับ
รำสรรเสริญพระเจ้า โดย “สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ ม.พายัพ”
อารัมภบทธรรม สดุดี 134 : 1-3
เพลงนมัสการ บทที่ 34 “ความงามของธรรมชาติสรรเสริญ”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
เพลงสรรเสริญพระเจ้า โดย “คณะนักร้องคริสตจักรธรรมประทีป”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า ฟีลิปปี 3 : 12-16
เพลงนมัสการ บทที่ 132 “เราจะก้าวเดินไปตามองค์พระผู้ไถ่”
เทศนา เรื่อง “ก้าวต่อไป”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
เพลงนมัสการ บทที่ 243 “องค์พระเจ้าอวยพรผู้เผยพระวาจา”
* พิธีแต่งตั้งอนุศาสนาจารย์ *
มอบถวาย สดุดี 136 : 1
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 297 “ขอพระบิดาประทานพระพร”
โอกาสแสดงความยินดี
กล่าวขอบคุณ ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี
ถ่ายภาพร่วมกัน
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล