ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ บทที่ 202 “องค์พระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการ”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 66 : 1 – 4
เพลงนมัสการ บทที่ 117 “องค์พระคริสต์ทรงครองทั่วโลกา”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ เอเฟซัส ( Ephesian ) 1 : 4 – 7
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า สดุดี (Psalm) 25 : 3 – 9 ; มาระโก (Mark) 1 : 12 – 15
เพลงนมัสการ บทที่ 216 “เมื่อชีวิตของท่านพบมรสุมรุมเร้า”
เทศนา เรื่อง “เมื่อถูกมารผจญ... (When You were Tempted…)”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย ลูกา ( Luke ) 12 : 32 – 34
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 159 “พระเจ้าข้าฯ ขอตามรอยบาทไป” (ข้อ1)
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล