ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021

กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ บทที่ 208 “เหตุใดพระเจ้าประทานพระคุณ”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 34 : 1 – 3
เพลงนมัสการ บทที่ 19 “อยากจะมีลิ้นสักพันร้องเพลง”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ สดุดี ( Psalm ) 32 : 3 – 5
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า มาระโก ( Mark ) 9 : 2 – 9
เพลงนมัสการ บทที่ 47 “โอ เจ้าแห่งดวงจิตเป็นนิมิตของข้าฯ”
เทศนา เรื่อง “การจำแลงพระกาย” (Transfiguration)
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
พิธีบัพติศมา
มอบถวาย มาระโก ( Mark ) 12 : 41 – 44
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 161 “องค์พระคริสต์ผู้ทรงนำเราสู่เบื้องบน” (ข้อ1)
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล