ระเบียบนมัสการ

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

กล่าวต้อนรับ
เพลงเตรียมใจเข้าสู่การนมัสการ บทที่ 44 “พระเจ้าเลี้ยงดู ทรงอุ้มชูตัวข้าฯ”
อารัมภบทธรรม สดุดี (Psalm) 47 : 6
เพลงนมัสการ บทที่ 23 “พระเจ้าแห่งนิรันดร์กาลทรงทิพย์ญาณปัญญา”
อธิษฐานสรรเสริญ สารภาพผิด และขอบพระคุณส่วนตัว
คำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอน
เพลงตอบสนอง “อาเมน”
ประกาศการอภัยโทษ 1 ยอห์น ( 1 John ) 1 : 6 – 9
ยืนยันความเชื่อศรัทธาตาม “หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต”
เพลงเทิดพระเกียรติ “สาธุการ”
อัญเชิญพระวจนะของพระเจ้า มาระโก ( Mark ) 1 : 29 – 34
เพลงนมัสการ บทที่ 114 “แพทย์ผู้ประเสริฐสถิตมั่นคง”
เทศนา เรื่อง “โรคร้ายโรยรา”
อธิษฐานเผื่อ พันธกิจคริสตจักร ผู้เจ็บป่วย และประเทศชาติ 
เพลงตอบสนอง “โปรดฟังคำทูลขอ” (ข้อ1)
มอบถวาย ฟิลิปปี ( Philippians ) 4 : 6
เพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
อธิษฐานมอบถวาย
เพลงเตรียมใจเข้าสู่พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ บทที่ 224 “ขอโปรดประทานอาหารชื่นจิตวิญญาณ”
พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์
ขอพระพร
เพลงตอบสนอง บทที่ 298 “พระเจ้าเป็นความรัก”
ประกาศงานพันธกิจคริสตจักร
ดนตรีบรรเลงเพลงส่งท้าย

 

พิมพ์ อีเมล