ข้อคิดประจำสัปดาห์

ข้อคิดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ 21 มีนาคม 2021

ความมหัศจรรย์ของการทรงสร้าง
ศจ.ธนิต  โอศิริไพบูลย์


เอเฟซัส 2 : 10 - เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ (ฉบับ 1971)


ผมมีโอกาสได้ไปพักอาศัยที่สำนักกลางนักเรียนคริสเตียนเมื่อผมไปเรียนที่กรุงเทพอยู่หลายปี ทำให้มีโอกาสได้เห็นอาจารย์ถวัลย์ ดัชนีที่ได้ใช้หอพักนักศึกษาชายหญิงแห่งนี้วาดภาพของท่านมากมายหลายภาพ ถึงแม้ว่าโดยส่วนตัวผมจะไม่เข้าใจภาพเหล่านั้นเท่าไรนัก แต่ก็อดที่จะทึ่งในจินตนาการของจิตรกรท่านนี้ไม่ได้ และมาทราบในตอนหลังว่า ภาพที่ท่านวาดนั้นมีราคาสูงทีเดียว

เมื่อผมอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้แล้ว ก็อดทีจะเปรียบเทียบกันระหว่าง ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้ากับฝีมือของจิตรกรหรือปฏิมากรที่มีชื่อเสียงไม่ได้ ถึงแม้ว่าฝีมือของท่านเหล่านั้นจะสามารถตีราคาออกมาเป็นค่ามหาศาล แต่ ภาพหรือรูปปั้นเหล่านั้นขาดอยู่อย่างเดียวคือชีวิตที่มีลมหายใจอย่างแท้จริง เทียบไม่ได้กับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงปั้นขึ้นมาเลย นอกจากนั้นจิตรกรหรือปฏิมากรทุกคนก็มาจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าทั้งสิ้น

การที่พระเจ้าทรงสร้างเราทั้งหลายขึ้นมาจากผงคลีดิน และประทานลมปราณของพระองค์ให้ ทำให้เรารู้ว่าคุณค่าที่พระองค์ให้กับเรานั้นหาค่ามิได้ พระองค์ถึงส่ง พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์มาไถ่เราไว้จากโทษทัณฑ์ที่เกิดจากความผิดบาป ของเรา ที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งคือ พระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะให้ฝีพระหัตถ์ของพระองค์ทำในสิ่งที่ดีตั้งแต่แรกแล้ว เพราะนั่นคือส่วนหนึ่งในแผนการทรงสร้างของพระองค์

จิตรกรและปฏิมากรได้ใช้ของประทานให้เป็นประโยชน์อย่างดีแล้ว เราทั้งหลายเล่า เราจะมีส่วนในการทำให้ความมหัศจรรย์ของการทรงสร้าง และของประทานของ พระเจ้าเป็นที่ประจักษ์ของคนทั่วไปอย่างไรดี

ขอพระเจ้าทรงนำครับ

 

 

พิมพ์ อีเมล