ข้อคิดประจำสัปดาห์

ข้อคิดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ 21 กุมภาพันธ์ 2021

โรคร้ายโรยรา
โดย คศ.วิทวัส ธรรมมา

 

จะเป็นเวลากว่า 2 ปี ที่ประชาคมโลกต้องทนทุกข์ทรมานกับภาวการณ์ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม

รวมถึงพันธกิจในคริสตจักรต่างๆ ต้องปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว คริสตจักรควรมีท่าที หรือตอบสนองต่อวิกฤตการณ์เช่นนี้อย่างไร พระเยซูคริสต์ประมุขของคริสตจักรทรงสำแดงความยิ่งใหญ่ และพันธกิจของพระองค์เหนือโรคร้ายเหล่านี้ “พระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า และทรงรักษาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หาย” (มธ. 4:23 [TBS1971])

สาเหตุของโรคร้ายจากกรณีศึกษาต่างๆ ในพันธสัญญาใหม่สามารถสรุปได้ ดังนี้

1) ความบาปของผู้ป่วย หรือครอบครัว แต่พระเยซูคริสต์ได้ทรงปรับเปลี่ยนทัศนะดังกล่าว “มิใช่ว่าชายคนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้ทำบาป แต่เขาเกิดมาตาบอด เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา” (ยน. 9:3 [TBS1971])

2) อย่างไรก็ตาม บางกรณีความบาปก็เกิดจากตัวของบุคคลที่ต้องการการสำนึก และการอภัยจากพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลาย พระองค์จึงตรัสกับคนง่อยว่า “บุรุษเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับอภัยแล้ว” (ลก. 5:20 [TBS1971])

3) กิจการของวิญญาณชั่วร้ายที่ทำร้ายผู้คน และเข้าสิงเพื่อทำลายชีวิต นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เข้าใจภาพของ “แผ่นดินของพระเจ้า” ที่เล็งถึงการครอบครองของพระองค์เหนือแผ่นดินโลก และในจิตใจของมนุษย์ คริสตจักรก็จำเป็นต้องสืบทอดน้ำพระทัยนี้โดยการนำแผ่นดินโลกของพระเจ้าไปยังสังคมโลก “แต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้ว” (มธ. 12:28 [TBS1971])

พระเยซูคริสต์ทรงใช้ภาวะความเจ็บป่วยในการช่วยเหลือผู้คน และประกาศข่าวประเสริฐ ช่วงศตวรรษที่ 19 มิชชันนารีก็ได้เข้ามาทำพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐยังสยาม (ค.ศ. 1828) และล้านนา (ลาว หรือลาวเฉียง ใน ค.ศ. 1867) ตามลำดับ การแจกยารักษาโรค และเปิดสถานพยาบาลก็เกิดขึ้น แม้จะเป็นวิทยาการใหม่จากการแพทย์แบบตะวันตก แต่สิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากมนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้าง การหยิบยื่นให้แก่กันด้วยความรักจากพระเจ้า และเหนือการรักษาแบบตะวันตกยังเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชจากพระเยซูคริสต์

ยังมีหลายโรค หรือหลายอาการป่วยที่ไม่อาจจะรักษา หรืออธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ กรณีศึกษาหลายชุมชนคริสตชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบการรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ จากการขับผี และการรักษาอาการเจ็บป่วยที่เชื่อว่าถูกวิญญาณชั่วทำร้าย ประสบการณ์เช่นนี้ยังพบในกลุ่มคริสเตียนกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) พวกเขาได้พบความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากว่าอำนาจเหนือธรรมชาติที่พวกเขาเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจเหล่านั้น และไม่อาจจะหลุดพ้นไปได้เลย

ประสบการณ์ของคริสตจักรโปรเตสแตนท์ทางภาคเหนือของประเทศไทยเกี่ยวกับโรคร้าย เกิดขึ้นระหว่างการระบาดของโรคเรื้อน เกิดพันธกิจกับผู้ป่วย และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว ในปี ค.ศ. 1908 นายแพทย์ เจมส์ แมคเคน ได้เริ่มพันธกิจการรักษาโรคเรื้อนด้วยวิธีการแบบตะวันตก ต่อมาเกิดคริสตจักร และชุมชนจากนิคมโรคเรื้อนหลายแห่ง เช่น นิคมใหญ่ที่เกาะกลาง (สถาบันแมคเคน) คริสตจักรแท่นดอกไม้ คริสตจักรลี้พึ่งธรรม และคริสตจักรไตรสภาวคาม เป็นต้น แม้ว่าปัจจุบัน โรคเรื้อนจะค่อยๆ หายไปจากสังคมไทย แต่ความเชื่อศรัทธาของชุมชนเหล่านี้ยังดำรงอยู่ และสืบสานพันธกิจในรูปแบบใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

สิ่งสำคัญเมื่อเกิดภาวะเหล่านี้ คงจะเป็นการตอบสนอง และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ คริสเตียนจะทำอย่างไร ในภาพรวมคงไม่แตกต่างจากคนกลุ่มอื่นในสังคม แต่พระเยซูคริสต์ทรงมีพระประสงค์ให้เราทั้งหลายได้กระทำมากกว่านั้น

1) การระมัดระวังป้องกันตนเองตามมาตรการที่ทางภาครัฐได้ประชาสัมพันธ์ และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมโดยไม่นำตนเองไปอยู่ในภาวะเสี่ยง หรือเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

2) การช่วยเหลือ หรือมีส่วนร่วมต่อสังคมตามบทบาท และกำลังที่มี อีกไม่นานจะพบคนที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ภาวะตกงาน และสุขภาพจิตของผู้คนที่สูญเสียความมั่นคง คริสเตียนจะมีส่วนในปัญหาเหล่านี้อย่างไร และหากเราทั้งหลายต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้ เราจะตอบสนองด้วยความรัก ความเชื่อ และความหวังใจในพระเจ้าอย่างไร

3) การเร่งทำพันธกิจของพระเจ้าเมื่อมีโอกาส กว่า 2-3 เดือนที่คริสตจักรต้องหยุดการนมัสการในรูปแบบปกติ และพันธกิจหลายอย่างต้องชะลอ เมื่อพอที่จะทำสิ่งใดได้ เราทั้งหลายควรรีบฉวยโอกาสนั้นไว้ และสถานการณ์โควิด 19 ยังย้ำให้เราตระหนักว่า โลกมีวาระที่แตกต่าง และผันเปลี่ยนไปจนบางครั้งเราอาจตั้งตัวไม่ทัน

อำนาจของโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากพื้นที่เล็กๆ แล้วลามไปยังมนุษยชาติทั่วโลก เป็นเหมือนกับผลของความบาปที่เกิดจากมนุษย์คู่แรก และแพร่เชื้อแห่งความบาปนี้มายังเราทั้งหลาย เหนือความบาปนั้นพระเจ้าทรงปกครอง และทรงสามารถนำเราทั้งหลายผ่านพ้นมันได้ “เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป” (รม. 5:12 [TBS1971]) บาปคือโรคที่ร้ายกาจที่สุด แต่พระเจ้าทรงยอมรับโรคร้ายนี้แทนเราทั้งหลายผ่านพระเยซูคริสต์

    โรครุมเร้าเรามนุษย์สุดร้อนร้าย    บาปความตายกระจายทั่วชั่วทุกหน
พระบุตราชีวาวายตายเพื่อชน        ไม่มืดมนหมดบาปโรคโศกสิ้นไป

 

พิมพ์ อีเมล