ข้อคิดประจำสัปดาห์

ข้อคิดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ 3 มกราคม 2021

ปีใหม่ได้พร
ศจ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์

 

เมื่อถึงวันปีใหม่ แต่ละคนล้วนตั้งปณิธานว่าจะคิดและทำในสิ่งดีมีมงคลกับชีวิต แต่พอวันเวลาล่วงเลยผ่านไป

ความหวังตั้งใจนั้นอาจถูกละเลยและแปรผันสู่วิถีชีวิตเดิมๆ ทั้งนี้ อาจมาจากความอ่อนแอและความอ่อนไหวทางอารมณ์ หรืออาจมีสถานการณ์บางอย่างบังคับก็ได้ เราจึงต้องอาศัยการหนุนจิตชูใจจากพระเยซูคริสต์เจ้าเสมอ
 
อาทิตย์ที่สอง หลังวันคริสต์มาส จึงเป็นโอกาสทบทวนพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และอยู่ท่ามกลางเรา เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

ยอห์น บทที่ 1 ยืนยันอย่างชัดเจนว่า ในปฐมกาลพระเจ้าทรงดำรงอยู่ ทรงเป็นพระผู้สร้างและทรงเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง หากปราศจากพระเจ้าก็ไม่มีสิ่งใดดำรง คงอยู่ได้เลย

เกิดคำถามว่า ถ้าเช่นนั้น เหตุใดพระเจ้าจึงยินยอมให้มีสิ่งร้ายๆ เกิดขึ้นในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัสโคโรน่าที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกและคร่าชีวิตของผู้คนจำนวนมาก โดยไม่มีการเลือกชั้นวรรณะ สีผิว ศาสนาและฐานะทางสังคม

คำตอบคือ เราไม่รู้น้ำพระทัยของพระเจ้า แต่อย่างน้อยภัยพิบัติครั้งนี้ ทำให้เราสำนึกตระหนักว่า เราช่วยตัวเองไม่ได้และเรามีสติปัญญาและศักยภาพที่จำกัด

ในภาษาฮีบรู คำว่า “พระวาทะ” (Logos) หมายถึง “พระปัญญา” (Wisdom) เพราะพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งอย่างเป็นระบบระเบียบและมีขั้นมีตอนตามแผนการของพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และดีมากดังนั้น ในปีใหม่นี้

ขอให้เรายกย่องสรรเสริญพระเจ้า (สดุดี 147.12-20) เพราะ...

• ทรงทำให้ดาลประตูของเราแข็งแกร่ง นั่นคือ ปกป้องคุ้มครองเราให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งมวล

• ทรงอวยพรบุตรทั้งหลายที่อยู่ภายในเธอ นั่นคือ ให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกวัน

• ทรงประทานสันติภาพในเขตแดนของเธอ นั่นคือ ให้เราพึงพอใจในชีวิตตามขนาดของของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้ เพราะพระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ดีที่สุดตามความจำเป็น

• พระวจนะ หรือพระวาทะของพระองค์วิ่งไปอย่างรวดเร็ว นั่นคือ หากเราเปิดใจต้อนรับพระคริสต์ พระองค์ก็ประทานความรอดทันท่วงที ส่วนเราจะทำหน้าที่ของ ผู้ประกาศข่าวดีนี้ออกไปกว้างไกล

ขอให้พระวาทะ หรือพระปัญญาของพระเจ้าดำรงอยู่ในเรา ด้วยความเชื่อวางใจและมีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมในพระคุณความรักของพระองค์ทุกวันเวลา เพื่อเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและขอบพระคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณี สวัสดีปีใหม่

 

พิมพ์ อีเมล