ข้อคิดประจำสัปดาห์

ข้อคิดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ 13 ธันวาคม 2020

พระคุณซ้อนพระคุณ
อาทิตย์ที่สามของการเตรียมรับเสด็จ
 ศจ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์

 

อาทิตย์ที่สามของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ (Advent) ประกอบด้วยบทอ่านจากข้อพระคัมภีร์ดังนี้ ลูกา 1 : 46 -55,

อิสยาห์ 61, สดุดี 126 และยอห์น 1: 6 – 28

ลูกา 1:46 - 55 จึงเป็นบทเพลงของนางมารีย์ ที่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงยกชูหญิงต่ำต้อยสามัญคนหนึ่งให้ทำการใหญ่ในแผนการแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์

ด้วยเหตุนี้ จิตใจของมารีย์จึงยกย่องสรรเสริญพระเจ้าและจิตวิญญาณของเธอก็เปรมปรีดิ์ ด้วยสิ่งที่พระเจ้าทรงพระกรุณาต่อเธอนั้นช่างใหญ่หลวงยิ่งนัก กล่าวคือ ...

• ทรงห่วงใยฐานะอันต่ำต้อยของทาสของพระองค์ ตั้งแต่นี้ไป คนทุกยุคจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก

• ผู้ทรงฤทธานุภาพทรงทำการใหญ่เพื่อข้าพเจ้า พระนามของพระองค์บริสุทธิ์

• พระเมตตาของพระองค์ทรงมีแก่บรรดาผู้เกรงกลัวพระองค์

• ทรงสำแดงอานุภาพด้วยพระกรของพระองค์

• ทรงทำให้คนที่มีใจเย่อหยิ่งกระจัดกระจายไป ทรงถอดเข้านายจากบัลลังก์

• ทรงยกผู้น้อยขึ้น ทรงให้คนอดอยากอิ่มด้วยสิ่งดี ทรงทำให้คนมั่งมีไปมือเปล่า

ทุกคนจึงมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า หากเรายอมถวายตัวรับใช้พระองค์ด้วยเต็มใจ พระองค์ก็จะทรงใช้เราในแผนการแห่งการให้รอดของพระองค์ได้ ด้วยเหตุนี้ เราจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งในพระเจ้า จิตใจและจิตวิญญาณของเราจะลิงโลด ในพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ทรงสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดให้แก่เรา ทรงคลุมเราด้วยเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรม (อิสยาห์ 61 : 10)

ท่านยอห์น จึงยืนยันว่า การที่เราทั้งหลายได้รับการยกชูจากพระเจ้า เราได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์ เป็นพระกรุณาคุณที่ไม่มีวันหมดสิ้น แต่เป็น “พระคุณซ้อนพระคุณ” (ยอห์น 1:16)

 

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล