ข้อคิดประจำสัปดาห์

ข้อคิดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ 6 ธันวาคม 2020

อาทิตย์ที่สองของการเตรียมรับเสด็จ
 ศจ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์

 

โดยปกติบทอ่านจากธรรมมานุกรม (Lectionary) ของคริสตจักรมักประกอบด้วยข้อพระคัมภีร์ 4 กลุ่ม ได้แก่ พระกิตติคุณ

สดุดี ผู้เผยพระวจนะและจดหมายของเปาโล

ข้อพระคัมภีร์ในอาทิตย์ที่สองของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ (Advent) ได้แก่ มาระโก 1 : 1-8 สดุดี 85 อิสยาห์ 40 : 1-11 และ 2 เปโตร 3 : 8 - 15

เสียงประกาศของยอห์น ผู้ให้บัพติศมา ในมาระโก 1 : 1 - 8 ทำให้คำทำนายของ ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์สำเร็จ เพราะยอห์นเรียกร้องให้ทุกคนเตรียมชีวิตจิตใจให้พร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระคริสต์เจ้า เราจึงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ลุ่มๆ ดอนๆ ให้ราบเรียบและที่สูงๆ ต่ำๆ ให้เป็นที่ราบ

ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ (40 : 9 - 11) เชิญชวนให้เราเปล่งเสียงสาธุการแด่ พระเมสสิยาห์ที่เสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เป็น “ข่าวดี” (Good news) ที่ทุกคนรอคอย พระองค์จะเสด็จมาด้วยอานุภาพ (Power) ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี (Good Shepherd) และทรงโอบอุ้มเราไว้แนบพระทรวงของพระองค์ (Close to his heart)

ดังนั้น บทบาทและหน้าที่ของผู้นำข่าวดีคือ การเตรียมชีวิตตามวิถีของพระคริสต์ ให้ถ่อมจิตใจลงแทนการยโสโอหัง เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกาศพระนามของ พระคริสต์เจ้า พระองค์จะทรงยกชูผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงให้มีที่ยืนในสังคม ให้ทุกคนดำรงอยู่จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า ฟังพระสุรเสียงของพระองค์ เพื่อมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (Abundant Life)

สดุดี 85 จึงยืนยันว่า พระเจ้าทรงประกาศสันติสุขแก่ผู้ที่จงรักภักดีของพระองค์ ให้ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด เพราะความรอด อยู่ใกล้คนที่ยำเกรงพระเจ้า ให้พระสิริของพระองค์ส่องสว่างในชีวิตของเรา

ส่วน 2 เปโตร กล่าวถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์เจ้า ซึ่งจะมา ในเวลาที่เราไม่ทันตั้งตัว จึงต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลา อย่าเร่งรัดพระเจ้าให้เสด็จมาตามใจปรารถนาของเรา เพราะวันเดียวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และพันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียว พระองค์จะเสด็จมาแน่นอน แต่จะมาในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดเท่านั้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราจึงต้องอดทนรอคอยการเสด็จกลับมาอย่างมีความหวัง เพราะในเวลานั้น ท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เป็นความชอบธรรมของพระเป็นเจ้า ที่จะดำรงอยู่เป็นนิตย์ (2 เปโตร 3 : 13)

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล