ข้อคิดประจำสัปดาห์

ข้อคิดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2020

สันติสุขในพระเจ้า
ศจ. ธนิต   โอศิริไพบูลย์

 

โรม 5 : 1 – เหตุฉะนั้น เมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้ว เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา (ฉบับ 1971)“สันติสุขในพระเจ้า” วลีนี้ช่างจุดประกายความหวังให้กับเราได้ดีมาก เพราะว่าคนทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจน ต่างก็แสวงหา “สันติสุข” ด้วยกันทั้งนั้น ต่างก็แสวงหาทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ยากทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

เมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จเข้ามาในโลก พระองค์ได้นำสันติสุขนั้นมาให้กับเรา เมื่อพันธกิจบนไม้กางเขนของพระองค์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ พระเยซูบอกว่า ให้มาหาพระองค์ แล้วพระองค์จะให้ทุกคนได้หายเหนื่อยและเป็นสุข พระองค์จึงเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาติ ที่ทรงนำสันติสุขแท้มาให้

“สันติสุขในพระเจ้า” จึงเป็นสันติสุขที่หาจากที่อื่นไม่ได้ หาพบได้จากองค์พระเยซูคริสต์แต่เพียงพระองค์เดียว โดยการเชื่อ ไว้วางใจ และมีชีวิตตามพระวจนะธรรมของพระองค์ เราทุกคนสามารถพบกับสันติสุขนั้นได้ ไม่ว่าจะมีอ่ายุเท่าไหร่ อยู่ในสถานภาพใด หรืออยู่ในสถานะไหน

ลองถามตัวเองดูนะครับว่า เราพบกับสันติสุขนั้นแล้วหรือยัง ถ้ายัง ให้ไปหาพระเยซูทันที เพราะพระองค์ทรงเป็นองค์สันติราชา ทรงเป็นแหล่งแห่งสันติสุขที่แท้จริง

ขอพระเจ้าทรงนำครับ

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล