ข้อคิดประจำสัปดาห์

ข้อคิดประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2020

 “พระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุด”
ศจ. ธนิต   โอศิริไพบูลย์

 

สดุดี 103 :19 - พระเจ้าทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์และราชอาณาจักรของพระองค์ทรงครองทุกสิ่งอยู่ (ฉบับ 1971)กษัตริย์ดาวิดได้บอกให้เราทราบถึงการมีอำนาจสูงสุดของพระเจ้า พระองค์ทรงครอบครองชีวิตและทุกสิ่งในจักรวาลนี้ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรเลยที่เกิดขึ้นโดย “บังเอิญ” หรือ โดย “โชคช่วย” เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ก็หมายความว่า พระเจ้าไม่มีแผนการอะไรให้กับสิ่งทรงสร้างของพระองค์เลย เราทั้งหลายก็จะตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์เท่านั้น ทำให้เราต้องมีชีวิตอย่างหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่แน่ใจว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้เรามีชีวิตอีกแบบหนึ่ง ทำให้เรามีความมั่นใจในการครอบครองของพระเจ้าเพราะ

1.พระเจ้ามีส่วนในชีวิตของเราตลอดเวลา พระองค์ทรงปกป้องผู้เชื่อทุกคน และทรงจัดเตรียมทุกอย่างให้กับทุกคนอย่างพอเพียงเสมอ เพราะพระองค์ทรงทราบก่อนแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในอนาคตของแต่ละคน

2.พระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าทรงใช้สถานการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราเพื่อผลประโยชน์ของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องร้าย พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเราจะได้เรียนรู้และเติบโต โรม 8 : 28 บอกว่า “เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์” (1971)

เราทั้งหลายจึงไม่ใช่คนโชคดี แต่เป็นประชากรที่ได้รับการอวยพระพรจากพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุด เราจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นใจและไม่กลัว เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงครอบครองชีวิตของเราอยู่ ให้เราไว้วางใจพระองค์ที่ทรงโอบอุ้มเราไว้ และจะทรงนำเราไปจนตลอดรอดฝั่งของชีวิตในโลกนี้

จงขอบพระคุณพระเจ้าและการครอบครองของพระองค์เสมอ

 

 

พิมพ์ อีเมล