เสียงฆ้อง

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021

 
วันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือน ตามปกติเราจะได้รับมหาสนิทกันแต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่อำนวย เราจึงต้องงดการนมัสการที่พระวิหารเป็นครั้งที่ 3 ของรอบนี้ และใช้บทภาวนาออนไลน์แทน หวังว่าท่านจะได้รับพระพรจากการนมัสการพระเจ้าโดยผ่านช่องทางนี้เช่นเดียวกับการไปนมัสการที่พระวิหาร

ขอขอบคุณท่านศิษยาภิบาลที่เตรียมบทภาวนาสำหรับเราและขอบคุณสำหรับคำเทศนาในวันนี้ ขอบคุณนักดนตรีคริสตจักรที่บรรเลงเพลงประกอบการภาวนา ขอบคุณคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของคริสตจักรที่ดำเนินการอัดและตัดต่อคลิปจนสมบูรณ์

ขอแจ้งพันธกิจของคริสตจักรดังต่อไปนี้
1.    การงดการนมัสการที่พระวิหาร สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดในเชียงใหม่ในขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้ เราจึงจะยังคงงดการนมัสการที่พระวิหารไปอีกระยะหนึ่งก่อน โปรดติดตามข่าวจากไลน์ข่าวสารคริสตจักรว่าเราสามารถจะกลับมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหารได้เมื่อไหร่

2.    ผู้ปกครองและมัคนายกชุดใหม่  คริสตจักรขอต้อนรับผู้ปกครองที่เข้าประจำการใหม่ 4 ท่านได้แก่ ผป.ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี ผป.อนุการ ตนานนท์และผป.อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์ และมัคนายกชุดใหม่ 4 ท่านได้แก่ มน.ธนวัฒน์ แก้ววิรุฬ  มน.ธิดารัตน์ ธิมา มน.ปรมินทร์ จินณะแก้วและมน.รัตติกาล  ขันแก้ว ที่เข้าประจำการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค 21 ส่วนคณะธรรมกิจชุดใหม่ยังไม่มีการเลือกประธาน รองประธาน เลขานุการและเหรัญญิก เนื่องจากยังไม่สามารถประชุมได้ คณะธรรมกิจจึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกใหม่

3.    ผู้ทำพันธกิจคริสตจักรชุดใหม่ ได้มีการเลือกกรรมการชุดใหม่เพื่อทำพันธกิจด้านต่างๆ ของคริสตจักรตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค 21 เป็นต้นไป ขอแจ้งรายนามประธานกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้ ประธานคณะผู้ปกครอง ผป.ศักดินา คำนันท์ตา ประธานคณะสตรี ค.ศ. หฤทัย ตนานนท์ ประธานคณะบุรุษ มน.พงศ์ศิริ ตนานนท์ ประธานคณะรวีวารศึกษา ด.ญ ภัทรพร สุรภักดี ประธานคณะเยี่ยมเยียน มน.สมพร มโนวงศ์ ประธานกรรมการคริสเตียนศึกษา ผป.ดวงเดือน ภู่เจริญ ประธานกรรมการบ้านและครอบครัว ผป.อมรรัตน์ วิลัยลักษณ์ ประธานกรรมการดนตรี ผป.สมพงษ์ วงษ์ดี และประธานกรรมการสุสาน ผป.วินัย สุรภักดี ส่วนรายนามคณะกรรมการ เมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจเสียสละเข้ามารับใช้ในพันธกิจของคริสตจักร ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรมาเหนือท่านและครอบครัวตลอดไป

4.    การปิดสำนักงานคริสตจักร ตามที่คริสตจักรได้ปิดสำนักงานคริสตจักรในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีและเปิดทำการปกติในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2021 สิ้นสุดวันที่ 29 เม.ย 21 เพื่อสนองนโยบายของรัฐนั้น บัดนี้เราเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร จึงขอปิดสำนักงานต่อไปในวันที่ 3-6 พ.ค 21 และเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค 21 เป็นต้นไป หากท่านมีธุระด่วนโปรดติดต่อผู้จัดการสำนักงานคริสตจักร  ศิษยาภิบาลหรือประธานคณะธรรมกิจตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนปกระเบียบนมัสการ

5.    การถวายทรัพย์ ขอความกรุณาท่านถวายทรัพย์ตามความศรัทธาของท่าน โดยการโอนเงินเข้าในบัญชีของคริสตจักรและส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านไลน์ข่าวสารคริสตจักร หรือไลน์ของผป.รจนา ประพันธ์วงศ์ เหรัญญิกคริสตจักร หรือนำมาถวายด้วยตัวเองที่พระวิหารในวันอาทิตย์ก็ได้ จะมีคณะมัคนายกและเจ้าหน้าที่คริสตจักรคอยอำนวยความสะดวกให้ท่าน

ท่านที่ได้ถวายตามช่องทางต่างๆ แล้วโปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านในไลน์ข่าวสารคริสตจักรเป็นประจำทุกวันอาทิตย์

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

พิมพ์ อีเมล