เสียงฆ้อง

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

ข่าวคริสตจักร ปีที่ 28 ฉบับที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

 

ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง - ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอต้อนรับพี่น้อง ที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ หวังใจว่าท่านและครอบครัวจะมาร่วมสามัคคีธรรม และรับพระพรร่วมกับพี่น้องครอบครัวธรรมประทีปอีกในอาทิตย์ต่อไป ขอพระเจ้าแห่งความรัก พระคุณและสันติสุขได้ดำรงหนุนนำ และค้ำจุนท่านและครอบครัวตลอดไป

ผู้ร่วมพันธกิจคริสตจักร : พระเจ้าได้ทรงมอบของประทานแห่งการรับใช้แด่คริสตจักรธรรมประทีป ในด้านต่างๆ มากมาย ผ่านสมาชิกคริสตจักร ซึ่งได้อุทิศถวายเพื่อปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจแห่งความชื่นชมยินดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ร่วมพันธกิจในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2021 ทั้ง ผู้เทศนา, ผู้นำ, ต้อนรับพี่น้อง, ผู้แปล, นักดนตรี และเจ้าภาพจัดดอกไม้ ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดในนามของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศได้ทรงโปรดเพิ่มพูนพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทรงทำงานในท่านทั้งหลาย ให้เกิดผลที่ชอบในสาย พระเนตรของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

การดำหัวผู้อาวุโส : คริสตจักรมีความจำเป็นต้องงดจัดพิธีดำหัวผู้อาวุโสในปีนี้เนื่องจากการพบการระบาดของโรคโควิด-19 ในเชียงใหม่อย่างแพร่หลายในช่วงเวลาที่ ผ่านมา เราต้องช่วยกันป้องกันเพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้อาวุโสของเราปลอดภัย

ขอขอบคุณ : คริสตจักรขอขอบคุณในน้ำใจของคุณยายประทิน สกุณา อ.สมพรและคุณแสงเมือง มังกร และครอบครัวอ.ยิ่งศักดิ์ ยอดยัง ที่ถวายข้าวสารสำหรับการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในวันอาทิตย์ ขอพระเจ้าประทานพระพรอันอุดมมายังทุกท่านตลอดไป

ถุงอดออม : ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา เราจะจำกัดการกินการดื่มตั้งแต่เข้าสู่เทศกาลมหาพรตโดยนำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายตามปกติใส่ไว้ในถุงอดออมและนำมาถวายในวันอีสเตอร์ ท่านที่ยังไม่ได้นำถุงอดออมมาถวายเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว สามารถนำมาในวันอาทิตย์ต่อๆ ไปได้ คริสตจักรจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในพันธกิจสำหรับผู้ยากไร้

กรรมการชุดใหม่ : คณะกรรมการที่ได้ทำพันธกิจด้านต่างๆ ของคริสตจักรจะครบวาระในวันที่ 30 เมษายน 2021 และจะมีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 21- 30 เม.ย. 24 ประธานกรรมการชุดต่างๆ กำลังจัดทำรายนามคณะกรรมการชุดใหม่ หวังว่าท่านจะตอบรับคำเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการ หากท่านมีภาระใจในการรับใช้ในพันธกิจที่ท่านได้รับของประทานจากพระเจ้า สามารถแจ้งความจำนงเข้าเป็นกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้ คณะผู้ปกครองคริสตจักร คณะบุรุษคริสตจักร คณะอนุชนคริสตจักร คณะรวีวารศึกษาคริสตจักร คณะเยี่ยมเยียนคริสตจักร กรรมการคริสเตียนศึกษา กรรมการดนตรีคริสตจักร กรรมการบ้านและครอบครัวและกรรมการสุสาน สำหรับคณะสตรีคริสตจักรได้มีการเลือกกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอพระเจ้าทรงนำท่านในการตัดสินใจเข้ามารับใช้พระเจ้าร่วมกัน

หนุนกำลังพี่น้องของเรา : ขอโปรดระลึกถึงพี่น้องของเราด้วยการอธิษฐานเผื่อ และเยี่ยมเยียนหนุนกำลังใจ ซึ่งนอนพักรักษาตัวและพักฟื้นร่างกาย คือ คุณไมตรี วิลัยลักษณ์, คุณสมบูรณ์ มโนวงค์, คุณพิณภรณ์ กาวิละ, คุณแม่สงบ มโนวงค์, ผป.คำแปง ไชยลังการณ์, ผป.ศรีพรรณ กองพรหม , ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน , ศจ.สำราญ กวงแหวน, ผป.สมบูรณ์ ปรีเปรม, คุณแม่เกษร โอศิริไพบูลย์, ผป.เสถียร แสงสุวรรณ , คุณแม่บุญทอง ไชยาวงศ์, ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรฯ ทุกท่าน

ขอเชิญร่วมถวายเงินซื้อที่ดิน ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรธรรมประทีป และมิตรสหายทุกท่าน กรุณาช่วยกันถวายเงินซื้อที่ดินของคริสตจักรต่อไป เพื่อให้โครงการจัดซื้อที่ดินของคริสตจักรซึ่งได้ดำเนินการ 5 ปีกว่าแล้วเสร็จสิ้นภายในปี 2021 นี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆ ท่านให้มีสันติสุขตลอดไป

พิมพ์ อีเมล