เสียงฆ้อง

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021

ข่าวคริสตจักร ปีที่ 28 ฉบับที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021

 

ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง - ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอต้อนรับพี่น้อง ที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ หวังใจว่าท่านและครอบครัวจะมาร่วมสามัคคีธรรม และรับพระพรร่วมกับพี่น้องครอบครัวธรรมประทีปอีกในอาทิตย์ต่อไป ขอพระเจ้าแห่งความรัก พระคุณและสันติสุขได้ดำรงหนุนนำ และค้ำจุนท่านและครอบครัวตลอดไป

ผู้ร่วมพันธกิจคริสตจักร : พระเจ้าได้ทรงมอบของประทานแห่งการรับใช้แด่คริสตจักรธรรมประทีป ในด้านต่างๆ มากมาย ผ่านสมาชิกคริสตจักร ซึ่งได้อุทิศถวายเพื่อปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจแห่งความชื่นชมยินดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ร่วมพันธกิจในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2021 ทั้ง ผู้เทศนา, ผู้นำ, ต้อนรับพี่น้อง, ผู้แปล, นักดนตรี และเจ้าภาพจัดดอกไม้ ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดในนามของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศได้ทรงโปรดเพิ่มพูนพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทรงทำงานในท่านทั้งหลาย ให้เกิดผลที่ชอบในสาย พระเนตรของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

ฮาเลลูยา พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์ : หลังจากที่เราอยู่ในบรรยากาศแห่งความเงียบสงบมาตั้งแต่วันพุธรับเถ้าเป็นเวลารวม 40 วัน ในวันนี้เราได้เข้าสู่บรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีในชัยชนะเหนือความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ขอบคุณพระเจ้าที่ในปีนี้เชียงใหม่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากโรคระบาดทำให้เรามีโอกาสเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในพันธกิจหลายอย่างในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ที่ผ่านมา ทำให้ทุกพันธกิจผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า

ถุงอดออม : ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา เราจะจำกัดการกินการดื่มตั้งแต่เข้าสู่เทศกาลมหาพรตโดยนำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่ายตามปกติใส่ไว้ในถุงอดออมและนำมาถวายในวันอีสเตอร์ ขอขอบคุณท่านที่ยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวและนำถุงอดออมมาถวายวันนี้ ท่านที่ยังไม่ได้นำถุงอดออมมา สามารถนำมาในวันอาทิตย์ต่อๆ ไปได้ คริสตจักรจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในพันธกิจสำหรับผู้ยากไร้

ขอขอบคุณ : คริสตจักรขอขอบคุณในน้ำใจของสมาชิกที่ถวายเงินสำหรับไข่อีสเตอร์และถวายสำหรับอาหารกลางวันมื้อพิเศษในวันอาทิตย์อีสเตอร์ และขอขอบคุณมน.สมพร มโนวงศ์ ที่ถวายไอศกรีมและคุณลักษมี มะโนวงศ์ ที่ถวายชานมเย็นเพิ่มเติม ขอพระเจ้าประทานพระพรมายังทุกท่านอย่างเหลือล้นตลอดไป

ผลการเลือกตั้ง : ตามที่คริสตจักรจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ปกครองและมัคนายกชุดใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2021 ที่ผ่านมา มีผู้มาลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 89 คน บัตรเสีย 2 ใบ ขอแจ้งผลการเลือกตั้งผู้ปกครองดังนี้ 1. ผป.ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร 85 คะแนน 2. ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี 86 คะแนน 3. ผป. อนุการ ตนานนท์ 85 คะแนน 4. ผป.อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์ 82 คะแนน ผลการเลือกตั้งมัคนายกดังนี้ 1. คุณธนวัฒน์ แก้ววิรุฬ 85 คะแนน 2.อ.ธิดารัตน์ ธิมา 84 คะแนน 3.คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว 81 คะแนน 4. คุณรัตติกาล ขันแก้ว 81 คะแนน ผู้ที่ได้รับเลือกทั้ง 8 ท่านจะเข้าประจำการตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 21 – 30 เม.ย. 24

กาดมอกม่วน : ขอพี่น้องช่วยกันประชาสัมพันธ์งาน “กาดมอกม่วนตี้ธรรมประทีป” ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2021 เวลา 9.00-15.00 น. ภายในงานมีการจำหน่ายอาหาร สินค้ามือหนึ่งมือสองหลากหลายประเภทและมีการแสดงหลายรายการด้วย คณะกรรมการยังรอรับการถวายเสื้อผ้าที่ท่านไม่ใส่แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2021 เพื่อนำไปจัดจำหน่าย โดยรายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับคริสตจักรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

การดำหัวผู้อาวุโส : คริสตจักรกำหนดให้มีการดำหัวผู้อาวุโสของคริสตจักรในวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021 ในเวลาหลังการนมัสการ เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย ขอเชิญผู้อาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปมารับการดำหัวในวันดังกล่าว ท่านที่มีความประสงค์จะนำสิ่งของหรืออาหารมาสมทบกับของดำหัวที่คริสตจักรจัดไว้ โปรดแจ้งความจำนงได้ที่คณะมัคนายกล่วงหน้าเพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมและขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดไทยเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นแบบไทย หวังว่าท่านและครอบครัวจะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างมากหลายเพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่ธรรมประทีปและในวันสำคัญนี้เราจะมีโอกาสรับประทานอาหารมื้อมิตรภาพด้วยกัน

หนุนกำลังพี่น้องของเรา : ขอโปรดระลึกถึงพี่น้องของเราด้วยการอธิษฐานเผื่อ และเยี่ยมเยียนหนุนกำลังใจ ซึ่งนอนพักรักษาตัวและพักฟื้นร่างกาย คือ คุณวิชาญ อินทพันธ์, ผป.ดร.จิรประภา บุญพรหม, คุณไมตรี วิลัยลักษณ์,คุณสมบูรณ์ มโนวงค์, คุณพิณภรณ์ กาวิละ, คุณแม่สงบ มโนวงค์, ผป.คำแปง ไชยลังการณ์, ผป.ศรีพรรณ กองพรหม , ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน , ศจ.สำราญ กวงแหวน, ผป.สมบูรณ์ ปรีเปรม, คุณแม่เกษร โอศิริไพบูลย์, ผป.เสถียร แสงสุวรรณ , คุณแม่บุญทอง ไชยาวงศ์, ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรฯ ทุกท่าน

ขอเชิญร่วมถวายเงินซื้อที่ดิน ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรธรรมประทีป และมิตรสหายทุกท่าน กรุณาช่วยกันถวายเงินซื้อที่ดินของคริสตจักรต่อไป เพื่อให้โครงการจัดซื้อที่ดินของคริสตจักรซึ่งได้ดำเนินการ 5 ปีกว่าแล้วเสร็จสิ้นภายในปี 2021 นี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆ ท่านให้มีสันติสุขตลอดไป

พิมพ์ อีเมล