เสียงฆ้อง

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021

ข่าวคริสตจักร ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021

 

ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง - ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอต้อนรับพี่น้อง ที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ หวังใจว่าท่านและครอบครัวจะมาร่วมสามัคคีธรรม และรับพระพรร่วมกับพี่น้องครอบครัวธรรมประทีปอีกในอาทิตย์ต่อไป ขอพระเจ้าแห่งความรัก พระคุณและสันติสุขได้ดำรงหนุนนำ และค้ำจุนท่านและครอบครัวตลอดไป

ผู้ร่วมพันธกิจคริสตจักร : พระเจ้าได้ทรงมอบของประทานแห่งการรับใช้แด่คริสตจักรธรรมประทีป ในด้านต่างๆ มากมาย ผ่านสมาชิกคริสตจักร ซึ่งได้อุทิศถวายเพื่อปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจแห่งความชื่นชมยินดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ร่วมพันธกิจในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2021 ทั้ง ผู้เทศนา, ผู้นำ, ต้อนรับพี่น้อง, ผู้แปล, นักดนตรี และเจ้าภาพอาหารกลางวัน ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดในนามของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศได้ทรงโปรดเพิ่มพูนพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทรงทำงานในท่านทั้งหลาย ให้เกิดผลที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

วันอาทิตย์ทางตาล : ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ทางตาลที่เหล่าคริสตชนทั่วโลกต่างรำลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มขององค์พระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะถูกปลงพระชนม์และฟื้นขึ้นจากมรณาในวันอาทิตย์ถัดไป ขอขอบคุณเด็กรวีที่มีส่วนร่วมในขบวนแห่ใบปาล์มเข้าในพระวิหาร หวังว่าลูกหลานของเราจะค่อยๆ เข้าใจความหมายของเทศกาลอีสเตอร์จากการฟูมฟักของครูรวีวารศึกษาและจากสมาชิกคริสตจักร

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ : เรากำลังเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูทรงทำพันธกิจต่างๆ ในโลกนี้เป็นครั้งสุดท้าย พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทนทุกข์ทรมานจนกระทั่งถึงความมรณาที่กางเขนและฟื้นคืนพระชนม์ในเช้าวันอาทิตย์ ดังนั้นตลอดสัปดาห์หน้าขอเชิญท่านได้รำลึกถึงความรักและการเสียสละขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและร่วมในความทุกข์กับพระองค์โดยการดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆ เรียบง่าย งดงานรื่นเริงต่างๆ จนถึงวันอาทิตย์ที่เราจะเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของพระเยซูด้วยกัน ขอเชิญท่านมาร่วมนมัสการพิเศษในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ดังนี้    วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2021 เวลา 19.30 น.    การนมัสการวันสถาปนามหาสนิท
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2021 เวลา 19.30 น.  การนมัสการวันศุกร์ประเสริฐ
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2021 เวลา 16.00 น.  การนมัสการระลึกถึงบรรพบุรุษและ ญาติพี่น้องที่ล่วงหลับไป ณ สุสานคริสตจักร
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021 เวลา 6.00 น. การนมัสการต้อนรับรุ่งอรุณแห่งชัยชนะ
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021 เวลา 10.00 น.  การนมัสการเพื่อเฉลิมฉลองการฟื้นคืน พระชนม์ของพระเยซูคริสต์

แจกันดอกไม้ : คณะอนุชนโดยการนำของอศจ.วิทวัส ธรรมมา จะจัดทำแจกันดอกไม้สำหรับนำไปวางที่หลุมศพของผู้เป็นที่รัก โดยจัดจำหน่ายแจกันเล็กราคา 30 บาท แจกันใหญ่ ราคา 50 บาท ขอเชิญสมาชิกสั่งจองและรับแจกันดอกไม้ได้ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2021 เวลา 11.00 -15.00 น.ที่คริสตจักรและเวลา 15.30 -17.00 น..รับได้ที่สุสานคริสเตียนหนองประทีป สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการนำแจกันดอกไม้ไปวางที่หลุมศพด้วยตัวเอง คณะอนุชนมีบริการนำแจกันไปวางที่หลุมศพแทนท่าน โดยขอบริการวางดอกไม้แทนเฉพาะที่สุสานหนองประทีปที่เดียว จึงขอเชิญชวนท่านสนับสนุนกิจกรรมของคณะอนุชน เงินที่ได้รับจากการขายแจกันดอกไม้จะนำเข้าบำรุงคริสตจักรทั้งหมด

ไข่อิสเตอร์ : ไข่เป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิต จึงนิยมนำไข่มาเป็นส่วนประกอบในการฉลองวันอีสเตอร์ คริสตจักรของเราจะแจกไข่ต้มแก่ผู้ที่มานมัสการพระเจ้าในวันอีสเตอร์ทุกคน และจะนำไข่ส่วนหนึ่งไปซ่อนเพื่อให้เด็กๆ ค้นหาหลังจากการนมัสการตอนรับรุ่งอรุณ ในการนี้ต้องการไข่เป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนท่านถวายทรัพย์สำหรับไข่อีสเตอร์เพื่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจะนำไปซื้อไข่ที่มีขนาดเดียวกันต่อไป

อาหารวันอิสเตอร์ : ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021 คริสตจักรจะจัดอาหารสำหรับ ผู้มาร่วมนมัสการ 2 มื้อ คือมื้อเช้าเป็นข้าวต้มและปาท่องโก๋ และอาหารกลางวันเป็นอาหารมื้อพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ จึงขอเชิญชวนท่านมีส่วนร่วมในการเลี้ยงอาหารทั้ง 2 มื้อ โดยท่านสามารถถวายทรัพย์โดยระบุหน้าซองว่า “อาหารวันอีสเตอร์” หรือจะถวายเป็นอาหาร ของหวานหรือเครื่องดื่มก็ได้ โปรดแจ้งรายการอาหารที่คุณอนงค์พร ประพันธ์วงศ์ เพื่อจะได้จัดเตรียมโต๊ะวางอาหารและอุปกรณ์ให้พร้อม

การเลือกตั้ง : วันนี้หลังการนมัสการขอเชิญสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักรใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ปกครองคริสตจักรและมัคนายกคริสตจักรชุดใหม่ โดยจะดำเนินการในรูปแบบของการประชุมสัปปุรุษตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการอภิบาลและการบริหารคริสตจักร รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นผู้ปกครองคริสตจักรเรียงตามลำดับอักษรได้แก่ 1. ผป.ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร 2. ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี 3. ผป. อนุการ ตนานนท์ 4. ผป.อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นมัคนายกคริสตจักรได้แก่ 1. คุณธนวัฒน์ แก้ววิรุฬ 2.อ.ธิดารัตน์ ธิมา 3.คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว 4. คุณรัตติกาล ขันแก้ว

กาดมอกม่วนตี้ธรรมประทีป : คริสตจักรธรรมประทีปกำหนดจัดงาน “กาดมอกม่วนตี้ธรรมประทีป” ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2021 ภายในงานมีการแสดง การจำหน่ายอาหาร และสินค้ามือหนึ่งมือสอง จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันนำเสื้อผ้าที่ท่านไม่ใส่แล้วแต่อยู่ในสภาพดีมามอบให้กับคณะมัคนายกเพื่อจัดจำหน่าย รายได้ทั้งหมดมอบให้กับคริสตจักรเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ท่านสามารถนำเสื้อผ้ามาถวายได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2021

หนุนกำลังพี่น้องของเรา : ขอโปรดระลึกถึงพี่น้องของเราด้วยการอธิษฐานเผื่อ และเยี่ยมเยียนหนุนกำลังใจ ซึ่งนอนพักรักษาตัวและพักฟื้นร่างกาย คือ คุณวิชาญ อินทพันธ์, ผป.ดร.จิรประภา บุญพรหม, คุณไมตรี วิลัยลักษณ์,คุณสมบูรณ์ มโนวงค์, คุณพิณภรณ์ กาวิละ, คุณแม่สงบ มโนวงค์, ผป.คำแปง ไชยลังการณ์, ผป.ศรีพรรณ กองพรหม , ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน , ศจ.สำราญ กวงแหวน, ผป.สมบูรณ์ ปรีเปรม, คุณแม่เกษร โอศิริไพบูลย์, ผป.เสถียร แสงสุวรรณ , คุณแม่บุญทอง ไชยาวงศ์, ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรฯ ทุกท่าน

ขอเชิญร่วมถวายเงินซื้อที่ดิน ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรธรรมประทีป และมิตรสหายทุกท่าน กรุณาช่วยกันถวายเงินซื้อที่ดินของคริสตจักรต่อไป เพื่อให้โครงการจัดซื้อที่ดินของคริสตจักรซึ่งได้ดำเนินการ 5 ปีกว่าแล้วเสร็จสิ้นภายในปี 2021 นี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆ ท่านให้มีสันติสุขตลอดไป

พิมพ์ อีเมล