เสียงฆ้อง

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

ข่าวคริสตจักร ปีที่ 28 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

 

ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง - ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอต้อนรับพี่น้อง ที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ หวังใจว่าท่านและครอบครัวจะมาร่วมสามัคคีธรรม และรับพระพรร่วมกับพี่น้องครอบครัวธรรมประทีปอีกในอาทิตย์ต่อไป ขอพระเจ้าแห่งความรัก พระคุณและสันติสุขได้ดำรงหนุนนำ และค้ำจุนท่านและครอบครัวตลอดไป

ผู้ร่วมพันธกิจคริสตจักร : พระเจ้าได้ทรงมอบของประทานแห่งการรับใช้แด่คริสตจักรธรรมประทีป ในด้านต่างๆ มากมาย ผ่านสมาชิกคริสตจักร ซึ่งได้อุทิศถวายเพื่อปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจแห่งความชื่นชมยินดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ร่วมพันธกิจในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2021 ทั้ง ผู้เทศนา, ผู้นำ, ต้อนรับพี่น้อง, ผู้แปล และนักดนตรี ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดในนามของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศได้ทรงโปรดเพิ่มพูนพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทรงทำงานในท่านทั้งหลาย ให้เกิดผลที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

รีทรีตคริสตจักร : ตามที่คริสตจักรได้จัดรีทรีตสำหรับสมาชิกและผู้สนใจในวันเสาร์ที่ 20 มี.ค. 21 เวลา 8.30-15.30 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด โดยมีวิทยากรหลักคือ อนุศาสนาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ และมีวิทยากรอีกหลายท่านซึ่งเป็นสมาชิกคริสตจักรของเรานั้น บัดนี้กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณพระเจ้าที่มีสมาชิกคริสตจักรและผู้สนใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมาย หวังว่าการรีทรีตครั้งนี้จะทำให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นในการทำพันธกิจคริสตจักรเพื่อคริสตจักรจะเติบโต เข้มแข็งและเกิดผล และยังหวังว่าสมาชิกจะมีความรัก ความสามัคคีและผูกพันกันมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดรีทรีตทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลัง ความสามารถในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรมาเหนือทุกท่านตลอดไป

วันอาทิตย์ทางตาล : วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021 เป็นวันอาทิตย์ทางตาล ซึ่งเหล่าคริสตชนจะรำลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มขององค์พระเยซูคริสต์ก่อนที่พระองค์จะถูกปลงพระชนม์และฟื้นขึ้นจากมรณาในวันอาทิตย์ถัดไป ขอเชิญสมาชิกมาร่วมนมัสการในวันสำคัญนี้โดยพร้อมเพรียงกันและโปรดนำบุตรหลานมามีส่วนร่วมในขบวนแห่ใบปาล์มเข้าในพระวิหารเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้เด็กๆ

การเลือกตั้ง : คริสตจักรกำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ปกครองคริสตจักรและมัคนายกคริสตจักรชุดใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021 ในเวลาหลังเลิกการนมัสการเช้า ซึ่งได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรับการเลือกตั้งดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นผู้ปกครองคริสตจักรเรียงตามลำดับอักษรได้แก่ 1. ผป.ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร 2. ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี 3. ผป. อนุการ ตนานนท์ 4. ผป.อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นมัคนายกคริสตจักรได้แก่ 1. คุณธนวัฒน์ แก้ววิรุฬ 2.อ.ธิดารัตน์ ธิมา 3.คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว 4. คุณรัตติกาล ขันแก้ว จึงขอเชิญสมาชิกสมบูรณ์ ของคริสตจักรมาใช้สิทธิ์ของท่านในการเลือกผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนท่านในการบริหารคริสตจักรต่อไป

กาดมอกม่วนตี้ธรรมประทีป : คริสตจักรธรรมประทีปกำหนดจัดงาน “กาดมอกม่วนตี้ธรรมประทีป” ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2021 ภายในงานมีการแสดง การจำหน่ายอาหาร และสินค้ามือหนึ่งมือสอง จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันบริจาคเสื้อผ้าที่ท่านไม่ใส่แล้วแต่อยู่ในสภาพดีมามอบให้กับคณะมัคนายกเพื่อนำมาจำหน่ายรายได้ทั้งหมดมอบให้กับคริสตจักร โดยสามารถนำมาบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2021

หนุนกำลังพี่น้องของเรา : ขอโปรดระลึกถึงพี่น้องของเราด้วยการอธิษฐานเผื่อ และเยี่ยมเยียนหนุนกำลังใจ ซึ่งนอนพักรักษาตัวและพักฟื้นร่างกาย คือ ผป.ดร.จิรประภา บุญพรหม, คุณไมตรี วิลัยลักษณ์,คุณสมบูรณ์ มโนวงค์, คุณพิณภรณ์ กาวิละ, คุณแม่สงบ มโนวงค์, ผป.คำแปง ไชยลังการณ์, ผป.ศรีพรรณ กองพรหม , ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน , ศจ.สำราญ กวงแหวน, ผป.สมบูรณ์ ปรีเปรม, คุณแม่เกษร โอศิริไพบูลย์, ผป.เสถียร แสงสุวรรณ , คุณแม่บุญทอง ไชยาวงศ์, ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรฯ ทุกท่าน

ขอเชิญร่วมถวายเงินซื้อที่ดิน ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรธรรมประทีป และมิตรสหายทุกท่าน กรุณาช่วยกันถวายเงินซื้อที่ดินของคริสตจักรต่อไป เพื่อให้โครงการจัดซื้อที่ดินของคริสตจักรซึ่งได้ดำเนินการ 5 ปีกว่าแล้วเสร็จสิ้นภายในปี 2021 นี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆ ท่านให้มีสันติสุขตลอดไป

พิมพ์ อีเมล