เสียงฆ้อง

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

ข่าวคริสตจักร ปีที่ 28 ฉบับที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2021

 

ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง - ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอต้อนรับพี่น้อง ที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ หวังใจว่าท่านและครอบครัวจะมาร่วมสามัคคีธรรม และรับพระพรร่วมกับพี่น้องครอบครัวธรรมประทีปอีกในอาทิตย์ต่อไป ขอพระเจ้าแห่งความรัก พระคุณและสันติสุขได้ดำรงหนุนนำ และค้ำจุนท่านและครอบครัวตลอดไป

ผู้ร่วมพันธกิจคริสตจักร : พระเจ้าได้ทรงมอบของประทานแห่งการรับใช้แด่คริสตจักรธรรมประทีป ในด้านต่างๆ มากมาย ผ่านสมาชิกคริสตจักร ซึ่งได้อุทิศถวายเพื่อปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจแห่งความชื่นชมยินดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ร่วมพันธกิจในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2021 ทั้ง ผู้เทศนา, ผู้นำ, ต้อนรับพี่น้อง, ผู้แปล, นักดนตรี ,เจ้าภาพอาหารกลางวัน และเจ้าภาพจัดดอกไม้ ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดในนามของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศได้ทรงโปรดเพิ่มพูนพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทรงทำงานในท่านทั้งหลาย ให้เกิดผลที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

ขอแสดงความยินดี : ขอบคุณพระเจ้าที่ในวันนี้คริสตจักรของเรามีความชื่นชมยินดีหลายประการดังนี้

1.ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานของเราที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีนี้ได้แก่ นายภูผา ธรรมโรจน์ นายกรพล จันทรังศรี และมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นายณัฐพงษ์ จำปาเกตุ นายเปี่ยมคุณ โอเบ ชัยธิ นายณัฐคุณ ปัญญา น.ส ภัทราภรณ์ พึ่งศรี และนางสาวอสมา สุนันตา ขอพระเจ้าทรงนำหน้าลูกๆ ทุกคนเพื่อจะก้าวต่อไปจนสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

2.ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับสมาชิกของเราที่ได้รับรางวัลเกียรติยศได้แก่ ผป.วนิดา ธรรมมา และมน.แสงเดือน สุชาติ ได้รับรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปีการศึกษา 2563 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และคุณชฏาพร สุนันตา ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน ขอพระเจ้าทรงอวยพรและหนุนนำ ท่านทั้ง 3 ให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป

การนมัสการบ่าย : บ่ายวันนี้เวลา 16.00 น.ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีในการล่วงหลับไปของคุณพ่อณรงค์ คำนันท์ตา และบรรพบุรุษ ณ บ้าน ผป.ศักดินา คำนันท์ตา หลังการนมัสการเจ้าภาพขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร ขอเชิญท่านไปหนุนใจเจ้าภาพให้มากหลาย

รีทรีตคริสตจักร : คริสตจักรจะจัดรีทรีตสำหรับสมาชิกและผู้สนใจในวันเสาร์ที่ 20 มี.ค. 21 เวลา 8.30-15.30 น. ณ สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด โดยมีวิทยากรหลักคืออนุศาสนาจารย์ ดร.ชนันภรณ์ ใจเสาร์ดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพระคริสตธรรม แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ และมีวิทยากรอีกหลายท่านซึ่งเป็นสมาชิกคริสตจักรของเรา ทั้งนี้ทางสวนทวีชลได้ขยายเวลาการแจ้งยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 14 มี.ค. 21 ท่านที่ยังไม่ได้ลงชื่อเข้าร่วมการรีทรีต โปรดลงชื่อภายในวันนี้ (14 มี.ค. 21) เป็นวันสุดท้าย สำหรับท่านที่ลงชื่อและชำระค่าลงทะเบียนส่วนหนึ่งไว้แล้วหรือที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน โปรดชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนภายในวันนี้เช่นกัน ค่าลงทะเบียนผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป คนละ 400 บาท เด็กอายุ 5-11 ขวบ ราคา 275 บาท เด็กอายุ 1-4 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ และการนั่งรถชมสถานที่ ท่านสามารถชำระเงินได้ที่โต๊ะด้านล่างพระวิหารระหว่างการรับประทานอาหาร หรืออาจจะโอนเงินเข้าบัญชีประธานกรรมการจัดงาน ผป.อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 842 244 9626 โดยระบุว่า “รีทรีต” และส่งหลักฐานการโอนเงินไปในไลน์ข่าวสารคริสตจักรเพื่อยืนยัน

กาดมอกม่วนตี้ธรรมประทีป : คริสตจักรธรรมประทีปกำหนดจัดงาน “กาดมอกม่วนตี้ธรรมประทีป” ในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2021 ภายในงานมีการแสดง การจำหน่ายอาหาร และสินค้ามือหนึ่งมือสอง จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมกันบริจาคเสื้อผ้าที่ท่านไม่ใส่แล้วแต่อยู่ในสภาพดีมามอบให้กับคณะมัคนายกเพื่อนำมาจำหน่ายรายได้ทั้งหมดมอบให้กับคริสตจักร โดยสามารถนำมาบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2021

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ : ตามที่คริสตจักรได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรับการเลือกตั้งเป็นผู้ปกครองและมัคนายกคริสตจักรชุดใหม่นั้น บัดนี้คณะธรรมกิจได้พิจารณารายชื่อที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรวบรวมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นผู้ปกครองคริสตจักรเรียงตามลำดับอักษรได้แก่ 1. ผป.ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร 2. ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี 3. ผป. อนุการ ตนานนท์ 4. ผป.อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นมัคนายกคริสตจักรได้แก่ 1. คุณธนวัฒน์ แก้ววิรุฬ 2.อ.ธิดารัตน์ ธิมา 3.คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว 4. คุณรัตติกาล ขันแก้ว โดยกำหนดให้สมาชิกสมบูรณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2021 เวลาหลังการนมัสการ

หนุนกำลังพี่น้องของเรา : ขอโปรดระลึกถึงพี่น้องของเราด้วยการอธิษฐานเผื่อ และเยี่ยมเยียนหนุนกำลังใจ ซึ่งนอนพักรักษาตัวและพักฟื้นร่างกาย คือ ผป.ดร.จิรประภา บุญพรหม, คุณไมตรี วิลัยลักษณ์,คุณสมบูรณ์ มโนวงค์, คุณพิณภรณ์ กาวิละ, คุณปราณี วัฒนวงศ์, คุณแม่สงบ มโนวงค์, ผป.คำแปง ไชยลังการณ์, ผป.ศรีพรรณ กองพรหม , ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน , ศจ.สำราญ กวงแหวน, ผป.สมบูรณ์ ปรีเปรม, คุณแม่เกษร โอศิริไพบูลย์, ผป.เสถียร แสงสุวรรณ , คุณแม่บุญทอง ไชยาวงศ์, ศจ.เจษฎา ฐิติจำเริญพร ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรฯ ทุกท่าน

ขอเชิญร่วมถวายเงินซื้อที่ดิน ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรธรรมประทีป และมิตรสหายทุกท่าน กรุณาช่วยกันถวายเงินซื้อที่ดินของคริสตจักรต่อไป เพื่อให้โครงการจัดซื้อที่ดินของคริสตจักรซึ่งได้ดำเนินการ 5 ปีกว่าแล้วเสร็จสิ้นภายในปี 2021 นี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆ ท่านให้มีสันติสุขตลอดไป

พิมพ์ อีเมล