เสียงฆ้อง

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

ข่าวคริสตจักร ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

 

ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง - ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอต้อนรับพี่น้อง ที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ หวังใจว่าท่านและครอบครัวจะมาร่วมสามัคคีธรรม และรับพระพรร่วมกับพี่น้องครอบครัวธรรมประทีปอีกในอาทิตย์ต่อไป ขอพระเจ้าแห่งความรัก พระคุณและสันติสุขได้ดำรงหนุนนำ และค้ำจุนท่านและครอบครัวตลอดไป

ผู้ร่วมพันธกิจคริสตจักร : พระเจ้าได้ทรงมอบของประทานแห่งการรับใช้แด่คริสตจักรธรรมประทีป ในด้านต่างๆ มากมาย ผ่านสมาชิกคริสตจักร ซึ่งได้อุทิศถวายเพื่อปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจแห่งความชื่นชมยินดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ร่วมพันธกิจในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2021 ทั้ง ผู้เทศนา, ผู้นำ, ต้อนรับพี่น้อง, ผู้แปล, นักดนตรี ,ผู้เตรียมสำรับ, ผู้ช่วยพิธีมหาสนิท และเจ้าภาพจัดดอกไม้ ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ในนามของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศได้ทรงโปรดเพิ่มพูนพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทรงทำงาน ในท่านทั้งหลาย ให้เกิดผลที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ : คริสตจักรขอแสดงความยินดีกับอนุศาสนาจารย์วิทวัส ธรรมมา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุศาสนาจารย์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ที่ผ่านมา และขอต้อนรับท่านในการฝึกปฏิบัติพันธกิจต่าง ๆ ณ คริสตจักรธรรมประทีปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อเตรียมตัวรับการสถาปนาเป็นศาสนาจารย์ต่อไป หวังว่าสมาชิกจะให้การสนับสนุนและร่วมมือ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติพันธกิจผ่านพ้นไปด้วยดี

ขอขอบคุณ : คริสตจักรขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการจัดการนมัสการเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีแห่งการสถาปนาเป็นคริสตจักรและแต่งตั้งครูศาสนาวิทวัส ธรรมมา เป็นอนุศาสนาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 ที่ผ่านมา งานดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงามเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิก ขอขอบคุณผู้ที่ถวายเวลาและแรงงานในการจัดเตรียมและจัดเก็บสถานที่ ถวายทรัพย์สำหรับอาหาร ขอขอบคุณคณะสตรีที่จัดเตรียมอาหารหลัก และขอขอบคุณในน้ำใจของสมาชิกที่ถวายเพิ่มเติมได้แก่ คศ. สุภาพร ญาณสาร (ไก่ต้มน้ำปลา), ผป.ภัทรอนงค์ จำปามณี, มน.สมพร มโนวงค์,คุณประภา สุวรรณสโรช, คุณอรพิน อินทพันธ์ (ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น), ครอบครัว สุรภักดี, แสงสุวรรณ,คำนันท์ตา, นาคเสน (ลาบ), ครอบครัวธรรมมา (น้ำพริกกะปิ),ผป.วนิดา ธรรมมา (ขนมจีบ), คณะนักร้องคริสตจักร (ไอศกรีม), คุณเพ็ญศรี วัฒนะจันทรกุล, คุณประนอม มณีจันทร์, คุณคำน้อย พรเลิศ (ขนมไทย), แก๊งค์พิเศษใส่ไข่ (น้ำสมุนไพร), ผป.อมรรัตน์ วิลัยลักษณ์, คุณวีระพันธุ์ ไตรแสง, คุณแม่คำใส แสงสุวรรณ, คุณศิริจันทร์ สุนันตา (ผลไม้) , คุณนริศ ตนานนท์ (ซาลาเปา) ขอพระเจ้าโปรดอำนวยพระพรอันอุดมแก่ทุกท่าน

การนมัสการบ่าย : บ่ายวันนี้เวลา 16.30 น.ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องใน วันอธิษฐานสากล โดยคณะสตรีเป็นผู้รับผิดชอบจัดการนมัสการ หลังจากการนมัสการขอเชิญร่วมรับประทานอาหารโดยคณะสตรีเป็นเจ้าภาพ

รีทรีตคริสตจักร : ตามที่คริสตจักรเลื่อนการรีทรีตสมาชิกคริสตจักรเนื่องจากการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 นั้นบัดนี้สถานการณ์อยู่ในระยะปลอดภัยแล้ว จึงกำหนดการรีทรีตขึ้นใหม่ในวันเสาร์ที่ 20 มี.ค. 21 เวลา 8.30-15.30 น. ณ สวนทวีชล อ.ดอยสะเก็ด ท่านที่ยังไม่ได้ลงชื่อ โปรดลงชื่อภายในวันนี้ (7 มี.ค. 21) เป็นวันสุดท้าย สำหรับท่านที่ ลงชื่อและชำระค่าลงทะเบียนส่วนหนึ่งไว้แล้วหรือที่ยังไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียน โปรดชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนภายในวันที่ 14 มี.ค. 21 ส่วนผู้ที่ลงชื่อและชำระค่าลงทะเบียนทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถไปร่วมได้ โปรดแจ้งภายในวันนี้เพื่อจะคืนเงินให้ท่าน หากท่านแจ้งหลังจากวันนี้ไม่สามารถจะคืนเงินได้เนื่องจากเราต้องวางมัดจำตามจำนวนที่แจ้งภายในวันที่ 8 มี.ค. 21 นี้ ค่าลงทะเบียนผู้ใหญ่และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปคนละ 400 บาท เด็กอายุ 5-11 ขวบ ราคา 275 บาท เด็กอายุ 1-4 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ราคานี้รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ และการนั่งรถชมสถานที่ ท่านสามารถชำระเงินได้ที่โต๊ะด้านล่างพระวิหาร ระหว่างการรับประทานอาหาร หรืออาจจะโอนเงินเข้าบัญชีประธานกรรมการจัดงาน ผป.อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 842 244 9626 โดยระบุว่า “รีทรีต” และส่งหลักฐานการโอนเงินไปในไลน์ข่าวสารคริสตจักรเพื่อยืนยัน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ : ตามที่คริสตจักรได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อ ผู้ที่เหมาะสมรับการเลือกตั้งเป็นผู้ปกครองและมัคนายกคริสตจักรชุดใหม่นั้น บัดนี้ คณะธรรมกิจได้พิจารณารายชื่อที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรวบรวมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นผู้ปกครองคริสตจักรเรียงตามลำดับอักษรได้แก่ 1. ผป.ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร 2. ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี 3. ผป. อนุการ ตนานนท์ 4. ผป.อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นมัคนายกคริสตจักรได้แก่ 1. คุณธนวัฒน์ แก้ววิรุฬ 2.อ.ธิดารัตน์ ธิมา 3.คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว 4. คุณรัตติกาล ขันแก้ว โดยกำหนดให้สมาชิกสมบูรณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2021 เวลาหลังการนมัสการ

บัตรเชิญ : คริสตจักรเชียงดาว อ.เชียงดาว ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสมอบพระวิหารหลังใหม่และฉลองครบรอบ 128 ปี แห่งการสถาปนาเป็นคริสตจักร ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2021 เวลา 9.30 น.

หนุนกำลังพี่น้องของเรา : ขอโปรดระลึกถึงพี่น้องของเราด้วยการอธิษฐานเผื่อ และเยี่ยมเยียนหนุนกำลังใจ ซึ่งนอนพักรักษาตัวและพักฟื้นร่างกาย คือ ผป.ดร.จิรประภา บุญพรหม, คุณไมตรี วิลัยลักษณ์,คุณสมบูรณ์ มโนวงค์, คุณพิณภรณ์ กาวิละ, คุณปราณี วัฒนวงศ์, คุณแม่สงบ มโนวงค์, ผป.คำแปง ไชยลังการณ์, ผป.ศรีพรรณ กองพรหม , ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน , ศจ.สำราญ กวงแหวน, ผป.สมบูรณ์ ปรีเปรม, คุณแม่เกษร โอศิริไพบูลย์, ผป.เสถียร แสงสุวรรณ , คุณแม่บุญทอง ไชยาวงศ์, ศจ.เจษฎา ฐิติจำเริญพร ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรฯ ทุกท่าน

ขอเชิญร่วมถวายเงินซื้อที่ดิน ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรธรรมประทีป และมิตรสหายทุกท่าน กรุณาช่วยกันถวายเงินซื้อที่ดินของคริสตจักรต่อไป เพื่อให้โครงการจัดซื้อที่ดินของคริสตจักรซึ่งได้ดำเนินการ 5 ปีกว่าแล้วเสร็จสิ้นภายในปี 2021 นี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆ ท่านให้มีสันติสุขตลอดไป

พิมพ์ อีเมล