เสียงฆ้อง

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

ข่าวคริสตจักร ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

 

ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง - ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอต้อนรับพี่น้อง ที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ หวังใจว่าท่านและครอบครัวจะมาร่วมสามัคคีธรรม และรับพระพรร่วมกับพี่น้องครอบครัวธรรมประทีปอีกในอาทิตย์ต่อไป ขอพระเจ้าแห่งความรัก พระคุณและสันติสุขได้ดำรงหนุนนำ และค้ำจุนท่านและครอบครัวตลอดไป

ผู้ร่วมพันธกิจคริสตจักร : พระเจ้าได้ทรงมอบของประทานแห่งการรับใช้แด่คริสตจักรธรรมประทีป ในด้านต่างๆ มากมาย ผ่านสมาชิกคริสตจักร ซึ่งได้อุทิศถวายเพื่อปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจแห่งความชื่นชมยินดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ร่วมพันธกิจในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 ทั้ง ผู้เทศนา, ผู้นำ, ต้อนรับพี่น้อง, ผู้แปล, นักดนตรี และเจ้าภาพจัดดอกไม้ ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ในนามของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศได้ทรงโปรดเพิ่มพูนพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทรงทำงาน ในท่านทั้งหลาย ให้เกิดผลที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

สมาชิกใหม่ : ขอต้อนรับ ด.ญ. เอวาลิน นพคุณ บุตรสาวของคุณอนันต์ โมฑารัตน์และอ.อรวีรา นพคุณ ที่ได้รับบัพติศมาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสำรองของคริสตจักรในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021 ที่ผ่านมา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่เด็กน้อยให้เจริญขึ้นทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาจนถึงเวลาประกาศตัวเป็นสมาชิกสมบูรณ์ต่อไป

ขอแสดงความยินดี : คริสตจักรขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สมบูรณ์ อินจาย ผู้อภิบาลหมวดคริสเตียนบ้านแม่เหล็ก ที่สอบผ่านการเป็นครูศาสนาเรียบร้อยแล้ว จะมีพิธีแต่งตั้งเป็นครูศาสนาและศิษยาภิบาลประจำหมวดคริสเตียนบ้านแม่เหล็กในโอกาสต่อไป

ถุงอดออม : คริสตจักรจัดทำถุงอดออมและได้แจกให้สมาชิกที่มาร่วมภาวนาในวันพุธรับเถ้าที่ผ่านมา หากท่านใดยังไม่ได้รับขอเชิญรับได้ที่โต๊ะทางเข้าพระวิหาร โดยท่านสามารถจะนำไปให้ผู้ที่ไม่สะดวกมานมัสการด้วยก็ได้ ตามธรรมเนียมของคริสตจักรที่ได้ปฏิบัติมา ตลอดเทศกาลมหาพรตเราจะร่วมใจกันอดออมและนำเงินใส่ไว้ในถุงอดออมเพื่อนำมาถวายในเช้าวันอีสเตอร์ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราจะร่วมทนทุกข์กับพระเยซูคริสต์โดยการกินดื่มตามสมควร

ยกเลิกการนมัสการ : คริสตจักรสายธารพระพรแจ้งยกเลิกการนมัสการขอบพระคุณ พระเจ้าและพิธีมอบถวายอาคารธารน้ำใจของคริสตจักร ซึ่งเดิมกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 2021 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19

การนมัสการพิเศษ : คริสตจักรกำหนดจัดการนมัสการเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีแห่งการสถาปนาเป็นคริสตจักรและแต่งตั้ง ครูศาสนาวิทวัส ธรรมมา เป็นอนุศาสนาจารย์ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10.00 น.โดยเชิญสมาชิกคริสตจักรในเขตอภิบาล ที่ 11 คริสตจักรภาคที่ 1 มาร่วมนมัสการด้วย จึงขอเชิญชวนสมาชิกจัดตารางเวลาของท่านเพื่อจะไม่พลาดในการร่วมนมัสการในโอกาสสำคัญนี้ อนึ่งจะมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโดยคริสตจักรเป็นเจ้าภาพ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะถวายอาหาร ของหวาน ผลไม้ เครื่องดื่มหรืออื่นๆ โปรดแจ้งความจำนงได้ที่คุณอนงค์พร หรือสำนักงานคริสตจักรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.. ทั้งนี้ได้มีผู้แจ้งความจำนงถวายอาหารและของหวานเพิ่มเติมแล้วได้แก่ ค.ศ. สุภาพร ญาณสาร ไก่ต้มน้ำปลา, มน.สมพร มโนวงศ์ และผป.ภัทรอนงค์ จำปามณี ก๋วยเตี๋ยวน้ำ, ผป.วนิดา ธรรมมา ขนมจีบ, คณะนักร้องคริสตจักร ไอศกรีม, แก๊งค์พิเศษใส่ไข่ น้ำสมุนไพร, ผป.อมรรัตน์ วิลัยลักษณ์ คุณวีระพันธุ์ ไตรแสง แม่คำใส แสงสุวรรณ คุณศิริจันทร์ สุนันตา ส้มเขียวหวาน

ชั้นเรียนพระคัมภีร์ : ขอเชิญสมาชิกร่วมศึกษาพระคัมภีร์ในชั้นเรียนซึ่งสอนโดยท่าน ศิษยาภิบาลซึ่งจะเริ่มอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 13.00 น. หลังจากที่งดไประยะหนึ่งในช่วงการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19 ท่านที่สนใจจะเข้าศึกษาแต่ยังไม่มีหนังสือบทเรียน โปรดติดต่อศิษยาภิบาลล่วงหน้าเพื่อจะจัดเตรียมไว้ให้ท่าน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ : ตามที่คริสตจักรได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรับการเลือกตั้งเป็นผู้ปกครองและมัคนายกคริสตจักรชุดใหม่นั้น บัดนี้คณะธรรมกิจได้พิจารณารายชื่อที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรวบรวมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นผู้ปกครองคริสตจักรเรียงตามลำดับอักษรได้แก่ 1. ผป.ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร 2. ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี 3. ผป. อนุการ ตนานนท์ 4. ผป.อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นมัคนายกคริสตจักรได้แก่ 1. คุณธนวัฒน์ แก้ววิรุฬ 2.อ.ธิดารัตน์ ธิมา 3.คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว 4. คุณรัตติกาล ขันแก้ว โดยกำหนดให้สมาชิกสมบูรณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2021 เวลาหลังการนมัสการ

หนุนกำลังพี่น้องของเรา : ขอโปรดระลึกถึงพี่น้องของเราด้วยการอธิษฐานเผื่อ และเยี่ยมเยียนหนุนกำลังใจ ซึ่งนอนพักรักษาตัวและพักฟื้นร่างกาย คือ คุณพิณภรณ์ กาวิละ, คุณปราณี วัฒนวงศ์, คุณแม่สงบ มโนวงค์, ผป.คำแปง ไชยลังการณ์, ผป.ศรีพรรณ กองพรหม , ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน , ศจ.สำราญ กวงแหวน, ผป.สมบูรณ์ ปรีเปรม, คุณแม่เกษร โอศิริไพบูลย์, ผป.เสถียร แสงสุวรรณ , คุณแม่บุญทอง ไชยาวงศ์, ศจ.เจษฎา ฐิติจำเริญพร ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรฯ ทุกท่าน

ขอเชิญร่วมถวายเงินซื้อที่ดิน ขอเชิญชวนสมาชิกคริสตจักรธรรมประทีป และมิตรสหายทุกท่าน กรุณาช่วยกันถวายเงินซื้อที่ดินของคริสตจักรต่อไป เพื่อให้โครงการจัดซื้อที่ดินของคริสตจักรซึ่งได้ดำเนินการ 5 ปีกว่าแล้วเสร็จสิ้นภายในปี 2021 นี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกๆ ท่านให้มีสันติสุขตลอดไป

พิมพ์ อีเมล