เสียงฆ้อง

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021

ข่าวคริสตจักร ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2021ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง - ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอต้อนรับพี่น้อง ที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ หวังใจว่าท่านและครอบครัวจะมาร่วมสามัคคีธรรม และรับพระพรร่วมกับพี่น้องครอบครัวธรรมประทีปอีกในอาทิตย์ต่อไป ขอพระเจ้าแห่งความรัก พระคุณและสันติสุขได้ดำรงหนุนนำ และค้ำจุนท่านและครอบครัวตลอดไป

ผู้ร่วมพันธกิจคริสตจักร : พระเจ้าได้ทรงมอบของประทานแห่งการรับใช้แด่คริสตจักรธรรมประทีป ในด้านต่างๆ มากมาย ผ่านสมาชิกคริสตจักร ซึ่งได้อุทิศถวายเพื่อปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจแห่งความชื่นชมยินดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ร่วมพันธกิจในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 ทั้ง ผู้เทศนา, ผู้นำ, ต้อนรับพี่น้อง, ผู้แปล, นักดนตรี, และเจ้าภาพจัดดอกไม้ ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ในนามของพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศได้ทรงโปรดเพิ่มพูนพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทรงทำงาน ในท่านทั้งหลาย ให้เกิดผลที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

การนมัสภาคบ่าย : ขอเชิญร่วมนมัสการบ่ายในวันนี้เวลา 16.30 น. เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีการแต่งงานของครอบครัว “วงษ์ดี” ขอเชิญมาหนุนใจเจ้าภาพให้มากหลาย หลังการนมัสการเจ้าภาพขอเชิญร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

วันพุธรับเถ้า : ขอเชิญร่วมนมัสการเนื่องในวันพุธรับเถ้าวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 19.30 น. วันพุธรับเถ้าถือเป็นวันแรกของเทศกาลมหาพรต ซึ่งคริสตชนทั่วโลกจะร่วมกันรำลึกถึงการเสียสละพระชนม์ชีพของพระเยซูเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดจากความผิดบาปและพระองค์ได้ฟื้นคืนชีพในวันอีสเตอร์เพื่อสถิตอยู่กับเราตลอดไป เชิญมาภาวนาร่วมกันและรับเถ้าพร้อมถุงอดออม

ขอขอบคุณ : คริสตจักรขอขอบคุณ คุณประเสริฐ และคุณอุษณีย์ มีสุวรรณ์ ที่ได้มีน้ำใจมอบถวายข้าวสารจำนวน 4 ถุง และขอขอบคุณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน ที่ได้มอบถวาย แฟ้มสันกว้าง จำนวน 42 แฟ้ม เพื่อใช้ในพันธกิจของคริสตจักร ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรอันอุดมมาเหนือท่านและครอบครัวตลอดไป

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ : ตามที่คริสตจักรได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อ ผู้ที่เหมาะสมรับการเลือกตั้งเป็นผู้ปกครองและมัคนายกคริสตจักรชุดใหม่นั้น บัดนี้ คณะธรรมกิจได้พิจารณารายชื่อที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งรวบรวมแล้ว จึงขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นผู้ปกครองคริสตจักรเรียงตามลำดับอักษรได้แก่ 1. ผป.ดร.ฐิติ ฐิติจำเริญพร 2. ผป.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี 3. ผป. อนุการ ตนานนท์ 4. ผป.อนุพงศ์ ประพันธ์วงศ์ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกเป็นมัคนายกคริสตจักรได้แก่ 1. คุณธนวัฒน์ แก้ววิรุฬ 2.อ.ธิดารัตน์ ธิมา 3.คุณปรมินทร์ จินณะแก้ว 4. คุณรัตติกาล ขันแก้ว โดยกำหนดให้สมาชิกสมบูรณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2021 เวลาหลังการนมัสการ

การนมัสการพิเศษ : คริสตจักรกำหนดจัดการนมัสการเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีแห่งการสถาปนาเป็นคริสตจักรและแต่งตั้ง ครูศาสนาวิทวัส ธรรมมา เป็นอนุศาสนาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10.00 น. โดยเชิญสมาชิกคริสตจักรในเขตอภิบาลที่ 11 คริสตจักรภาคที่ 1 มาร่วมนมัสการด้วย จึงขอเชิญชวนสมาชิกจัดตารางเวลาของท่านเพื่อจะไม่พลาดในการร่วมนมัสการในโอกาสสำคัญนี้ อนึ่งจะมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโดยคริสตจักรเป็นเจ้าภาพ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะถวายอาหาร ของหวาน ผลไม้ เครื่องดื่มหรืออื่นๆ เพิ่มเติม กรุณาแจ้งที่คุณอนงค์พร ประพันธ์วงศ์ หรือที่สำนักงานคริสตจักรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มาตรการ การป้องกันโรคระบาด : คริสตจักรกำหนดมาตรการการป้องกันโรคติดต่อสำหรับผู้ที่มาร่วมนมัสการที่พระวิหาร โดยได้จัดทำ “แนวปฏิบัติในการร่วมนมัสการในช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19” ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

ที่จอดรถของคริสตจักร : ตามที่คุณประพฤทธิ์ชนท์ อินทะพันธุ์ได้กรุณาประสานเจ้าของที่ดินและได้รับความอนุเคราะห์ให้สมาชิกคริสตจักรนำรถไปจอดในที่ดินด้านหน้าพระวิหารได้นั้น คริสตจักรได้ปรับพื้นที่ให้เรียบ ขีดเส้นจอดรถและกำหนดทางเข้าออกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยทั้งยังจัดผู้ควบคุมดูแลการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านทุกเช้าวันอาทิตย์ หากท่านมีความประสงค์จะจอดรถข้างถนน โปรดจอดด้านเดียวเพื่อไม่ให้กีดขวางการสัญจรของรถในชุมชน จึงขอความกรุณาสมาชิกให้ความร่วมมือในการจอดรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเห็นใจซึ่งกันและกันด้วย

หนุนกำลังพี่น้องของเรา : ขอโปรดระลึกถึงพี่น้องของเราด้วยการอธิษฐานเผื่อ และเยี่ยมเยียนหนุนกำลังใจ ซึ่งนอนพักรักษาตัวและพักฟื้นร่างกาย คือ คุณพิณภรณ์ กาวิละ, คุณปราณี วัฒนวงศ์, คุณแม่สงบ มโนวงค์, ผป.คำแปง ไชยลังการณ์, ผป.ศรีพรรณ กองพรหม , ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน , ศจ.สำราญ กวงแหวน, ผป.สมบูรณ์ ปรีเปรม, คุณแม่เกษร โอศิริไพบูลย์, ผป.เสถียร แสงสุวรรณ , คุณแม่บุญทอง ไชยาวงศ์, ศจ.เจษฎา ฐิติจำเริญพร ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรฯ ทุกท่าน

พิมพ์ อีเมล