เสียงฆ้อง

ข่าวคริสตจักร วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021

ข่าวคริสตจักร ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2021ยินดีต้อนรับ : คริสตจักรธรรมประทีป (ฟอง - ซาว แสงสุวรรณ อนุสรณ์) ขอต้อนรับพี่น้อง ที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์นี้ หวังใจว่าท่านและครอบครัวจะมาร่วมสามัคคีธรรม และรับพระพรร่วมกับพี่น้องครอบครัวธรรมประทีปอีกในอาทิตย์ต่อไป ขอพระเจ้าแห่งความรัก พระคุณและสันติสุขได้ดำรงหนุนนำ และค้ำจุนท่านและครอบครัวตลอดไป

ผู้ร่วมพันธกิจคริสตจักร : พระเจ้าได้ทรงมอบของประทานแห่งการรับใช้แด่คริสตจักรธรรมประทีป ในด้านต่างๆ มากมาย ผ่านสมาชิกคริสตจักร ซึ่งได้อุทิศถวายเพื่อปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจแห่งความชื่นชมยินดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้ร่วมพันธกิจในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 ทั้ง ผู้เทศนา, ผู้นำ, ต้อนรับพี่น้อง, ผู้แปล, นักดนตรี, ผู้เตรียมสำรับ, ผู้ช่วยพิธีมหาสนิท และเจ้าภาพจัดดอกไม้ ขอพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศได้ทรงโปรดเพิ่มพูนพระพรแก่ท่านทั้งหลายให้มีบริบูรณ์ในชีวิตเพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและทรงทำงาน ในท่านทั้งหลาย ให้เกิดผลที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน

การนมัสการในพระวิหาร : ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถกลับมานมัสการพระเจ้าในพระวิหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ต้องงดการนมัสการไปถึง 4 สัปดาห์เนื่องด้วยการระบาดระลอก 2 ของโรคโควิด-19 โดยคริสตจักรได้วางมาตรการการป้องกันอย่างรัดกุมซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับสะดวกเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามเราจะเรียนรู้ การดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ไปด้วยกัน หวังว่าเราจะติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และฉวยโอกาสในการมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหารในช่วงที่สามารถจะทำได้ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองสมาชิกทุกคนให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้

มาตรการการป้องกันโรคระบาด : คริสตจักรกำหนดมาตรการการป้องกันโรคติดต่อสำหรับผู้ที่มาร่วมนมัสการที่พระวิหารโดยได้จัดทำ “แนวปฏิบัติในการร่วมนมัสการในช่วงเวลาที่ต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19” ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

การนมัสการภาคบ่าย : ขอเชิญร่วมนมัสการบ่ายในวันนี้เวลา 16.30 น. เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วันในการล่วงหลับไปในพระเจ้าของผู้ปกครองวาสนา ฐิติจำเริญพร ขอเชิญมาหนุนใจครอบครัวฐิติจำเริญพรให้มากหลาย หลังการนมัสการเจ้าภาพขอเชิญร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

ขอขอบคุณ : คริสตจักรขอขอบคุณ คุณประพฤทธิ์ชนท์ อินทะพันธุ์ ที่ได้กรุณาประสานเจ้าของที่ดินและท่านได้อนุเคราะห์ให้สมาชิกคริสตจักรนำรถไปจอดในที่ดินด้านหน้าพระวิหารได้ ผู้จัดการสำนักงานคริสตจักรและทีมได้ช่วยดูแลการปรับพื้นที่ให้เรียบ ขีดเส้นจอดรถและกำหนดทางเข้าออกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่าน ขอเชิญสมาชิกนำรถไปจอดได้โดยคริสตจักรได้จัดผู้ควบคุมดูแลการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่าน ทุกเช้าวันอาทิตย์

การเสนอชื่อ ผป.และมน. ชุดใหม่ : ตามที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งได้เปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมรับการเลือกตั้งเป็นผู้ปกครองและมัคนายก ชุดใหม่จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 เพื่อให้สมาชิกสมบูรณ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2021 นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมรายชื่อเรียบร้อยแล้วและจะนำเสนอคณะธรรมกิจเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นจะแจ้งรายชื่อ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ทราบต่อไป

นมัสการพิเศษ : คริสตจักรฯกำหนดจัดการนมัสการเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปีแห่งการสถาปนาเป็นคริสตจักรฯ และแต่งตั้งครูศาสนาวิทวัส ธรรมมา เป็นอนุศาสนาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10.00 น. โดยเชิญสมาชิกคริสตจักรในเขตอภิบาลที่ 11 คริสตจักรภาคที่ 1 มาร่วมนมัสการด้วย จึงขอเชิญชวนสมาชิกจัดตารางเวลาของท่านเพื่อจะไม่พลาดในการร่วมนมัสการ ในโอกาสสำคัญนี้ อนึ่งจะมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโดยคริสตจักรเป็นเจ้าภาพ หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์จะถวายอาหาร ของหวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม หรืออื่นๆ เพิ่มเติม กรุณาแจ้งที่คุณอนงค์พร ประพันธ์วงศ์ หรือที่สำนักงานคริสตจักรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หนุนกำลังพี่น้องของเรา : ขอโปรดระลึกถึงพี่น้องของเราด้วยการอธิษฐานเผื่อ และเยี่ยมเยียนหนุนกำลังใจ ซึ่งนอนพักรักษาตัวและพักฟื้นร่างกาย คือ คุณพิณภรณ์ กาวิละ, ค ณปราณี วัฒนวงศ์, คุณแม่สงบ มโนวงค์, ผป.คำแปง ไชยลังการณ์, ผป.ศรีพรรณ กองพรหม , ศจ.อรุณ ทองดอนเหมือน , ศจ.สำราญ กวงแหวน, ผป.สมบูรณ์ ปรีเปรม, คุณแม่เกษร โอศิริไพบูลย์, ผป.เสถียร แสงสุวรรณ , คุณแม่บุญทอง ไชยาวงศ์, ศจ.เจษฎา ฐิติจำเริญพร ตลอดจนผู้อาวุโสของคริสตจักรฯ ทุกท่าน

พิมพ์ อีเมล